Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschriften betreffende de inrichting en den vorm

der begrooting van uitgaven en ontvangsten en der

begrootingsrekening voor de provincie OoST-java, zoomede van de bescheiden, welke bij die begrooting en begrootingsrekening behooren te worden overgelegd.

Artikel 1.

(1) De begrooting van uitgaven en ontvangsten, bedoeld in artikel 83 van de Provincie-Ordonnantie, wordt ingericht volgens het hierbij behoorend model I.

(2) De uitgewerkte staat ter toelichting van de ontwerpbegrooting wordt ingericht volgens het hierbij behoorend model II.

Artikel 2.

(1) De begrooting wordt verdeeld in twee hoofdstukken: Hoofdstuk I „Gewone dienst" en Hoofdstuk II „Buitengewone dienst".

(2) De gewone dienst bevat in het algemeen de uitgaven en ontvangsten, die de gewone huishouding van de Provincie als publiekrechtelijk lichaam betreffen.

(3) De buitengewone dienst bevat in het algemeen de kapitaalsuitgaven en -ontvangsten, m.a.w. die uitgaven en ontvangsten, welke betrekking hebben op het vermogen der Provincie.

Artikel 3.

(1) In de afdeeling der begrooting van uitgaven betreffende het „Bestuur van de Provincie" worden de uitgaven bijeengevoegd, die geacht kunnen worden op alle takken van dienst te zamen te drukken; in elk der overige afdeelingen worden zooveel mogelijk enkel de uitgaven voor een bepaalden tak van dienst geraamd.

(2) Indien tegenover bepaalde uitgaven bepaalde ontvangsten staan, worden deze laatste onder een afzonderlijk onderdeel geraamd.

Artikel 4.

(1) Elke post van uitgaaf of van ontvangst wordt duidelijk omschreven wat betreft aard en strekking der uitgaaf of aard en oorsprong der ontvangst.

Sluiten