Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De posten der begrooting van uitgaven, zoomede die van de begrooting van ontvangsten, worden doorloopend genummerd.

(3) De posten, die bij een besluit tot wijziging van de begrooting worden tusschengevoegd, dragen het volgnummer van den onmiddellijk voorafgaanden post, doch met vermelding van de letters a, b, c enz.

Artikel 5.

Memorieposten zijn slechts geoorloofd, indien raming voorshands onmogelijk is.

Artikel 6.

Bij de toepassing van het bepaalde in het vierde lid van artikel 84 der Provincie-Ordonnantie wordt in acht genomen, dat artikelen der begrooting voor bezoldigingen en andere zoogenaamde vaste posten van uitgaaf zoomede die van den buitengewonen dienst niet mogen worden aangewezen om uit den post voor onvoorziene uitgaven te worden verhoogd, noch om door af- of overschrijving van of op andere artikelen buiten den post voor onvoorziene uitgaven te worden verlaagd of verhoogd.

Artikel 7.

(1) In de begrooting wordt opgenomen het saldo van de laatst opgemaakte begrootingsrekening, voor zoover daaraan niet reeds eene bestemming is gegeven, en wel afzonderlijk voor den gewonen en den buitengewonen dienst.

(2) In afwijking van de bepaling van lid (1) moet het nadeelig saldo van den gewonen dienst over eenig jaar zoo mogelijk worden verwerkt in de begrooting van het onmiddellijk daarop volgend dienstjaar.

Artikel 8.

(1) In den uitgewerkten staat ter toelichting van de ontwerp begrooting wordt de volgorde der artikelen en onderdeelen van de begrooting zonder eenige afwijking gevolgd.

(2) Hij bevat, met inachtneming van het in de vorige artikelen bepaalde, de gronden en gegevens waarop elke raming berust en bij verschil tusschen den voorgedragen post en dien van het vorig dienstjaar, de redenen van dit verschil, alsmede

Sluiten