Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad vastgesteld; deze begrooting wordt verdeeld in twee hoofdstukken:

het eerste bevat alle lasten en baten van het bedrijf;

het tweede bevat alle kapitaalsuitgaven en -ontvangsten van het bedrijf.

(2) In de bedrijfsbegrooting moeten van jaar tot jaar — voor zoover de aard van het bedrijf dit toelaat — de posten steeds in dezelfde volgorde en met dezelfde benaming voorkomen.

(3) Indien van een eenmaal aangenomen volgorde en benaming wordt afgeweken, moet deze afwijking worden toegelicht.

Artikel 12.

(1) Bij elke bedrijfsbegrooting moet een uitgewerkte staat ter toelichting worden overgelegd, waaruit de samenstelling van elk der geraamde bedragen en de grondslagen der berekening duidelijk blijken en waarin bij eiken post moet worden aangegeven het bedrag, dat voor dat doel op de laatst afgesloten bedrijfsrekening voorkomt, alsmede het bedrag, dat te dier zake op de vorige begrooting is geraamd.

(2) De uitgewerkte staat ter toelichting wordt geheel ingericht als die, welke bij de hoofdbegrooting behoort.

Artikel 13.

Bij de ramingen van rente en aflossing, die eventueel in de bedrijfsbegrooting voorkomen, worden in den uitgewerkten staat ter toelichting der bedrijfsbegrooting vermeld de bedragen der kapitaalschulden per 1 Januari van het voorafgaande jaar, het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht en de berekening der jaarlijksche aflossingen.

Artikel 14.

(1) De ontwerpen van de begrootingen worden tenminste veertien dagen vóór de vergadering, waarin zij aan 's Raads beslissing worden onderworpen, tegen kostprijs voor ieder verkrijgbaar gesteld; van deze verkrijgbaarstelling geschiedt mededeeling in de in het tweede lid van dit artikel bedoelde nieuwsbladen.

(2) Gelijktijdig worden de ontwerpen kosteloos gezonden aan de in de Provincie verschijnende nieuwsbladen, die door het College van Gedeputeerden daartoe worden aangewezen.

Sluiten