Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 15.

Bij de inzending der begrooting, ter goedkeuring door den Gouverneur-Generaal, worden overgelegd:

a. het ontwerp;

b. de uitgewerkte staat ter toelichting der ontwerp-begrooting;

c. de bedrijfsbegrootingen en de uitgewerkte staten tot toelichting dier begrootingen;

d. de door den Raad vastgestelde balans en verlies- en winstrekening der bedrijven over het laatst afgesloten boekjaar;

e. een afschrift van het schrijven van het College van Gedeputeerden, waarbij de ontwerp-begrooting den Raad is aangeboden ;

f. een afschrift van het afdeelingsverslag nopens de ontwerpbegrooting alsmede van de memorie van antwoord van het College van Gedeputeerden;

g. volledige afschriften van al de bescheiden, welke den Raad verder terzake zijn aangeboden;

h. een verbaal van het verhandelde in de vergadering van den Raad bij de vaststelling van de begrooting.

Artikel 16.

(1) De begrootingsrekening der uitgaven en ontvangsten wordt ingericht volgens de hierbij behoorende modellen VII en VIII.

(2) Het verslag en de opgaven, kasrekening en staten, bedoeld in artikel 113 der Provincie-Ordonnantie, worden ingericht volgens de hierbij behoorende modellen IX tot en met XVI.

Artikel 17.

(1) Voor ieder der Provinciale bedrijven wordt jaarlijks opgemaakt een balans en een verlies- en winstrekening, tezamen vormende de bedrijfsrekening. Daarbij wordt een korte toelichting gevoegd.

(2) In de verlies- en winstrekening worden de artikelen en onderdeelen der bedrijfsbegrooting zooveel mogelijk op den voet gevolgd.

(3) De toelichting geeft o.m. een nauwkeurige berekening van de rente en afschrijving, alsmede volledige gegevens omtrent de op het bedrijf rustende kapitaalschuld.

Sluiten