Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java.

Model XIV.

Bijlage . .. van de begrootingsrekening over„_.

Staat, vermeldende de in het dienstjaar verevende vorderingen betreffende afgesloten diensten zoomede de andere uitgaven ten laste van den post voor „Onvoorziene uitgaven .

Raadsbesluiten of

besluiten van het Totaal bedrag der

Doorloopcnd Omschrijving der posten. «elijksoortise Aantekeningen.

nummer" 99 b of art. 100 al. uitgaven.

2 P.O.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

Sluiten