Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model XX.

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gezien en onderzocht hebbende de bij brief van het C ollege

van Gedeputeerden van No.. - ter

voorloopige vaststelling ontvangen Rekening van de uitgaven en ontvangsten der Provincie over het dienstjaar

Gelet op artikel 112, eerste lid, van de Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld ;

Overwegende, dat voormelde rekening, welke gedurende, dagen voor een ieder ter lezing heeft gelegen, in orde is bevonden;

Heeft besloten:

Het bedrag der uitgaven en ontvangsten van die Rekening voorloopig vast te stellen, als volgt:

a. Gewone dienst:

de uitgaven op

de ontvangsten op

99

voordeelig ..

en alzoo het saldo °P

_ f

b. Buitengewone dienst:

de uitgaven op

de ontvangsten op

-- 99

voordeelig . ,

en alzoo het nadee]ig saldo op.....

f

Gedaan ter openbare Raadsvergadering van

De Gouverneur,

Sluiten