Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regelen voor de verstrekking, het beheer en de verantwoording van sommen ter goede rekening.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 25 Juni 1931 No. C 111/6 (Opg. P.B. van 24 Juli 1931 No. 5), zooals het is gewijzigd bij 's Raads besluiten van 8 December 1932 No. C 1/2/17 (Opg. P.B. van 31 December 1932 No. 18) en 7 December 1933 No. C 1/2/10 (Opg. P.B. van 30 December 1933 ATo. 20).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op de artikelen 93, 118, 121 en 122 der ProvincieOrdonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

I. In te trekken zijn besluit van 16 Januari 1929 No. C 13/1/4;

II. Vast te stellen de volgende:

Regelen voor de verstrekking, het beheer en de verantwoording van sommen ter goede rekening.

Artikel 1.

(1) Sommen ter goede rekening kunnen worden verstrekt aan de personen en voor de doeleinden, door het College van Gedeputeerden aan te wijzen.

(2) Behalve in bijzondere gevallen wordt in den loop eener maand niet méér verstrekt, dan het voor de daarop volgende maand noodig geraamde bedrag.

Artikel 2.

(1) [P.B. 1933 No. 20; i.w.g. 1 Januari 1934], De aanvragen tot verstrekking van sommen ter goede rekening worden ingericht overeenkomstig het bij deze Regelen behoorend model A en in tweevoud ingediend aan den Gouverneur, die op het origineel de lastgeving stelt—of namens hem door den Secretaris der Provincie of bij diens ontstentenis, afwezen en/of andere

Sluiten