Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettige verhinderingen door liet Hoofd der Afdeeling Begrooting en Comptabiliteit der Provinciale Secretarie doet stellen tot verstrekking van het door hem noodig geoordeelde bedrag.

(2) Het origineel van de aanvraag wordt aan den aanvrager teruggezonden. Het duplicaat blijft ter Provinciale Secretaiie berusten.

Artikel 3.

De door de houders van sommen ter goede rekening te voeren administratie wordt ingericht overeenkomstig de door het College van Gedeputeerden te geven voorschriften.

Artikel 4.

(1) [P.B. 1932 No. 18; i.w.g. 1 Januari 1933]. Behoudens en nevens het bepaalde in de artikelen 5 en 7 dezer Regelen wordt door de houders van sommen ter goede rekening, c.q. door tusschenkomst van het betrokken Diensthoofd elke twee maanden aan den Gouverneur een verantwoording ingezonden overeenkomstig het bij deze Regelen behoorend model B. De indiening geschiedt uiterlijk zes weken na afloop van elk twee maandelijksch tijdvak.

(2) Bij de verantwoording worden overgelegd de artikelsgewijs verzamelde bewijsstukken van gedane betalingen, welke bewijsstukken worden verzameld op mede over te leggen verzamclstaten, die worden opgemaakt overeenkomstig het bij deze Regelen behoorend model C.

(3) De vorm der bewijsstukken wordt, voor zoover noodig geacht, vastgesteld door het College van Gedeputeerden.

Artikel 5.

(1) Bij overgave en overneming van beheer wordt een proces-verbaal in viervoud opgemaakt overeenkomstig het bij deze Regelen behoorend model D. Het origineel, dat als rekening van den afgetreden rekenplichtige geldt, wordt c.q. door tusschenkomst van het betrokken Diensthoofd aan den Gouverneur ingediend uiterlijk op den derden werkdag na afloop der overgave. Van de overige exemplaren is er één bestemd voor den overgever, één voor den overnemer en één voor het archief van den overnemer.

(2) De verantwoording over het tweemaandelijksch tijdvak, waarin overgave van beheer heeft plaats gehad, loopt niettemin over het volle tweemaandelijksch tijdvak en wordt door den laatst

Sluiten