Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgetreden beheerder opgemaakt. Is bij ovei-gave van het beheer de verantwoording over het dan afgeloopen tweemaandelijksch tijdvak nog niet opgemaakt, dan wordt ook die verantwoording door den laatstopgetreden rekenpliehtige opgemaakt en ingediend.

Artikel 6.

(1) Na de afsluiting van de verantwoording over het zesde tweemaandelijksch tijdvak van eenig jaar mogen door de houders van sommen ter goede rekening ten laste van de begrooting voor dat jaar geen betalingen meer worden gedaan.

(2) Het saldo bij afsluiting der verantwoording over het zesde tweemaandelijksch tijdvak van eenig jaar wordt niet teruggestort, doch overgebracht in de verantwoording over het eerste tweemaandelijksch tijdvak van het volgend jaar.

Artikel 7.

Bij het aanwijzen van personen voor het opmaken van rekeningen, als bedoeld in artikel 121, tweede lid, en artikel 122, eerste lid, der Provincie-Ordonnantie, stelt het College van Gedeputeerden tevens de tijdstippen vast, waarop die rekeningen uiterlijk aan den Gouverneur moeten zijn ingediend.

III. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt den lsten Juli 1931.

Afschrift enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, G- H. de Man.

Sluiten