Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waterstaat te Soerabaja toegevoegden Sectie-Ingenieur te Bodjonegoro,

g. de Hoofden der Irrigatie-Afdeelingen „Brantas" en „PekalenSampean",

h. de Sectie-Ingenieurs bij de sub g genoemde Irrigatie-Afdeelingen,

i. het Hoofd der Irrigatie-Sectie „Madioen",

j. het Hoofd van den Provincialen Landbouwvoorlichtingsdienst,

k. de Landbouwconsulenten van den Provincialen Landbouw-

voorlichtingsdienst,

1. het Hoofd van den Provincialen Veeartsenijkundigen Dienst, m. de Veeartsen van den Provincialen Veeartsenijkundigen Dienst,

n. het Hoofd van het Provinciaal Assaineeringskantoor.

Artikel 2.

[Besluit 25—1—'35; i.w.g. 1 Februari 1935J.

De in het vorig artikel onder

1. d tot en met i

2. k 3. m

genoemde rekenplichtigen dienen de bij artikel 2 van het besluit van den Provincialen Raad van 25 Juni 1931 No. C 1/1/6, zooals gewijzigd bij Raadsbesluiten van 8 December 1932 No. C 1/2/17 en 7 December 1933 No. C 1/2/10, bedoelde aanvragen in door tusschenkomst van:

1. het Hoofd van den Provincialen Waterstaat,

2. het Hoofd van den Provincialen Landbouwvoorlichtingsdienst,

3. het Hoofd van den Provincialen Veeartsenijkundigen Dienst,

1, 2 en 3 die deze aanvragen, na accoordbevinding, van zijn visum voorziet.

Artikel 3.

Als ontvangsten mogen alleen verantwoord worden de gelden, welke ter goede rekening zijn ontvangen en c.q. het voordeelig saldo der vorige verantwoording.

Sluiten