Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt dagelijks bijgehouden en per maand, zoomede bij overgave en overneming van beheer, afgesloten.

De afsluiting wordt ter zelfder tijd door den houder der sommen ter goede rekening, c.q. den aftredenden en optredenden houder, gewaarmerkt.

Het totaal der posten aan de linkerzijde moet na elke afsluiting gelijk zijn aan het totaal der posten aan de rechterzijde, welke gelijkheid wordt verkregen door vóór de totaliseering het saldo te boeken op die zijde, waar de tellingen het laagste bedrag als uitkomst geven.

Als de eerste post wordt na elke afsluiting het saldo ingeschreven, dat bij de afsluiting is verkregen.

De verstrekte en verrekende werk voor schotten worden bovendien geboekt in een werkvoorschottenboek overeenkomstig het bij dit besluit belioorend model II, hetwelk per voorschothouder wordt bijgehouden en eens per maand wordt afgesloten, gelijktijdig met de afsluiting van het kasboek.

Artikel 6.

[Besluit 25—1—'35, i.w.g. 1 Februari 1935].

De bewijsstukken, welke bij de verantwoordingen moeten worden overgelegd, worden door de in artikel 1 onder c tot en met i genoemde personen ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behoorende modellen IIIA en IIIB (rolstaten), IIIC (loonkwitantie), IV (verzameling van uitgaven zonder kwitanties) en V (vereenvoudigde werklijst). Van de in de verantwoordingen opgenomen uitgaven dienen zooveel mogelijk door de rekenplichtigen kwitanties te worden overgelegd. Het overleggen van een kwitantie is in elk geval verplicht:

le. voor de in artikel 1 onder c tot en met i genoemde personen, indien de door hen gedane uitgave f 50.— (vijftig gulden) of meer bedraagt;

'2e. voor de overige in artikel 1 genoemde personen, indien de door hen gedane uitgave f 10.— (tien gulden) of meer bedraagt.

II. Te bepalen, dat de sub I vastgestelde voorschriften in werking treden met ingang van den lsten Januari 1933.

Sluiten