Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciale Waterstaat Oost-Java. Bagian Pakerdjaan.

f s. Rolstaat No.

District Paraaf Sectie-

Sectie ... .. Opzichter

— Werkbaas -

Opzichter , Mandoer

s* Boelan u — 19 . Brapa „ 2 è .

Naina. Pansrkat c —— v Barang apa TI .S £ .

g é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,4 15 „ . Baja- jang di beli. HarSa" fkg Katrangan.

- 10 17 18 li) 20 21 22 23 24 25 26 27 2» 29 30 31 HaM" ran ««

I Ml I ' ^

i M i

1 ■I

li 11

1 1 ^ ,

Dioemlah _ , .

; Ondergeteekenden ver-

Djoemlah Bajaran gadjih ! klaren, dat nevenstaande

" " ~ * loonen aan rechthebben-

1 araaf controleerend ambtenaar , ■ , djiiuLciiddi Totaal den in hun tegenwoor-

~~ — — digheid zijn uitbetaald.

Jang membikin staat bajaran dan De Werkbaas- De

membajar pembelian barang2 pada

ang berhak. De Mandoer > £>e

Model IIIA

van het besluit van het College van Gedeputeerden van 10 December 1932 No. C 1/2/19.

Sluiten