Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model IIIB

van het besluit van het College van Gedeputeerden van 10 December 1932 No. C 1/2/19.

Provinciale Waterstaat Oost-Java. Ba^iaH !)aker(i,jaan.

Irrigatie-Afd „ " Rolstaat No.

Sectie _ ...■"" Paraaf Sectie-Opzichter.

Onder-Sectie

Mantri

Sectie-Opzichter .... Mandoer"

Nama pan„t.t Blan- Boelan 19 — Brapa g p m Barang apa jang „ .1 É sê T,

Pangkat. „ MSo.S . .. J Harga. 'Sb^c Ivatrangan.

dja. Hari. .Ba" & & dl beh-

I «« jaran. " w H ffl

[

^ Djoemblah Ondergeteekenden verklaren, ~ .. ; i 1 j— dat nevenstaande loonen aan Djoemblah | Bajaran gadjih | rechthebbenden in hun tegen-

Paraaf controleerend ambtenaar " j | j Totaal woordigheid zijn uitbetaald.

Jang membikin staat bajaran dan ., . > membajar pembelian barang2 pada „ a" >

jangberhak. Mandoer De

I

Sluiten