Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehecht van mandoers, werkbazen enz. die de materialen in ontvangst namen voor zoover de in ontvangstneming niet kon plaats hebben door personeel in organiek verband.

Teneinde te voorkomen, dat zulke bonnetjes en grondverzetstaten zoek raken, moet geëischt worden dat die bonnetjes worden gehecht aan die bewijzen, welke bestemd zijn voor het archief van den rekenplichtige.

12. Verricht grondverzet van belangrijken omvang behoort steeds te zijn gestaafd door contröleopmetingen van opnemers.

13. Bij elke opneming van kas en administratie moet minstens één steekproef worden verricht ten aanzien van kwitanties en/of rekeningen voor aangekocht materiaal, anders dan volgens een bestaand contract geleverd. Is zulk een aan een steekproef onderworpen kwitantie en/of rekening voorzien van een duimtopafdruk, aan de echtheid waarvan wordt getwijfeld, dan doet de rekenplichtige dezen duimtopafdruk toetsen op echtheid, door den op de kwitantie (rekening) voorkomenden afdruk te doen vergelijken met een speciaal voor dit doel opnieuw gestelden duimtopafdruk van den aannemer/leverancier, eventueel met opzending naar Soerabaja. \ oor het stellen van duimtopafdrukken is het gewenscht gebruik te maken van de z.g. zakboekjes voor duimtopafdrukken (door de firma Smalhout te Batavia in den handel gebracht).

14. Bij twijfel aan de echtheid van een handteekening moet op overeenkomstige wijze te werk worden gegaan als bij duimtopafdrukken.

15. De z.g. opgaven van gedane uitgaven, waarvoor geen bewijzen behoeven te worden overgelegd, behooren steeds de bijzondere aandacht van den kasopnemer te hebben.

Postzegelaankoopen behooren op afzonderlijke opgaven te worden verhandeld.

16. In het kasboek mogen geen open vakken worden toegelaten. Zijn er bij afsluitingen b.v. open gebleven regels, dan moeten door middel van een afsluitstreep die open regels te niet worden gedaan.

17. Werkvoorschotkwitanties aan ambtenaren zijn alleen geldig gedurende de loopende maand. Worden de voorschotten verrekend, dan behoort het bedrag van de kwitantie te worden teruggeboekt en de verrekende bedragen in uitgaaf gesteld. Is er dan nog een saldo, dan wordt dit saldo in de voorschotten-

Sluiten