Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevoegdverklaring van het College van Gedeputeerden op den voet van het bepaalde in de artikelen 107 en 109 der Provincie-Ordonnantie.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 17 December 1929 No. \V 116/1'2 (Opg. P.B. van 31 December 1929 No. 14).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op de artikelen 107 en 109 der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 87), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Eersteliik: Het College van Gedeputeerden bevoegd te verklaren :

a. tot verhuren, verpachten of op eenige andere wijze in gebruik geven, zoomede, wat roerende goederen ter waarde van niet meer dan f 10.000.— (tien duizend gulden) betreft, tot vervreemden van eigendommen der Provincie Oost-Java;

b. in bijzondere omstandigheden machtiging of last te geven tot onderliandschen verkoop, verhuur of verpachting van eigendommen der Provincie Oost-Java;

Ten tweede: Genoemd College op te dragen van alle gevallen, waarin van de in dit besluit verleende bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, in het eerstvolgend nummer van het Provinciaal Blad mededeeling te doen, met vermelding der motieven.

Afschrift enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten