Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer straft zijn overmoed en stort ze in de hel, waar ze zonder einde kwellingen zullen verduren.

Belzebub beklaagt zich over de vreselijke metamorphose van engel in duivel.

In een filmiempo zien wij de schepping van hemel en engelen, aarde en creaturen. Adam en Eva worden uit het paradijs verdreven, maar Gods barmhartigheid zegeviert a.h.w. over Zijn gerechtigheid. Profeten kondigen aan, dat Christus de Verlosser ter wereld zal komen. Ook Virgilius voorspelt dit! Na de boodschap des Engels aan Maria en de geruststelling van Jozef horen de herders bij Bethlehem nfct grote nieuws: Jezus is geboren.

Drie Koningen vragen in Jeruzalem naar het Kindje, Zij vinden het, maar keren niet bij de valse Herodes terug. Deze komt te laat met z'n ridders om het Koninklijk Knaapje te doden, daar Gabriël het heilig huisgezin tijdig waarschuwt. Diep bedroefd stort Rachel haar klacht over de gruwelijke kindermoord.

Jezus mag op twaalfjarige leeftijd mee naar de Tempel, waar hij Cayfas e.a. verstomd doet staan. (569-628), maar tegelijk zijn moeder en voedstervader angst bezorgt door zijn onvindbaarheid.

Achtereenvolgens passeren Jan de Doper, de Bekoorder, Petrus en Andreas, de bruiloft te Kana, en de wufte, levenslustige Maria Magdalena de revue. Door Martha komt zij tot inkeer. In het huis van Simon stort ze balsem over Jezus' hoofd. Naderhand sturen beide zusters een brief aan Jezus, waarin ze Hem de dood van de lieve Lazarus melden. Hij wekt hem ten leven op.

Pieter en Johan bemachtigen een ezelin, waarop Jezus in triomf Jeruzalen binnenrijdt.

Hij jaagt de kooplieden uit het huis Zijns Vaders.

Maria Magdalena giet 'aromata' op Jezus' hoofd, wat Judas geldverspilling vindt.

Na een beraadslaging van een 'Phariseus' met Cayfas komt Judas een plan ontvouwen om Zijn Meester te verraden.

Jezus stuurt Peter, Jan en Jakob uit om toebereidselen te treffen voor het laatste avondmaal.

In de hof van Olijven lijdt Hij, maar wil toch de wil Zijns Vaders doen.

Pijnlijk treft Hem het slapen der leerlingen. De engel Gabriël brengt Hem enige vertroosting.

Enigszins ironisch richt Jezus zich opnieuw tot de slapende Apostelen.

Hij herinnert hun aan 't woord dat geschreven staat: ,,Ik zal de schaapherder slaan en de schapen zullen verstrooid zijn". Judas instrueert de Joden, hoe ze Jezus in handen kunnen krijgen.

*

* *

Een enkele opmerking moge nog gemaakt worden.

Opvallend is, dat alle grappigheid of komische uitvallen ontbreken.

Het pleidooi in de hemel tussen de goddelijke ,,dochters" Barmhartigheid en Rechtvaardigheid zullen we een eeuw later in Die Eerste Bliscap met meesterschap behandeld zien.

Sluiten