Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de brave verplegers over mijn trekken en klonk hun bezorgde stem: „Voelt U zich niet goed, generaal?”

Brave menschen. Ik mag geen namen hier noemen, om aan de niet genoemde geen onrecht te doen. Voor één wil ik uitzondering maken. Karelse! ontzettend veel heb je voor me gedaan in die eindelooze, slapelooze nachten te Zutphen, als je me liet opstaan, om hoofdartikelen over militaria te schrijven. Wat zou er van mij geworden zijn, als ik jullie niet gehad had?

Mijn diagnose van den wreeden interneeringsdaad kenden jullie. Stam en Arriëns de bewerkers en Schnitzler, die de Judaspenning had ontvangen. Voila tout!

Na twee volle jaren is mijn kijk op het schandaal nog de zelfde. Enkele dagen geleden schreef ik immers aan den President van de Arnhemsche Rechtbank:

„Den 2en April j.1. heeft Uw Rechtbank in civiele zitting uitspraak gedaan, in zake mijn procedure tegen dr. Schnitzler en mij in het ongelijk gesteld. In weerwil van dit is mijn overtuiging onverzwakt gebleven, dat mijn interneering van 8 Maart 1934 door de Zutphensche Rechtbank een onrechtmatige daad is geweest. Heb ik reeds na afloop van het schjjnvertoon, door den psychiater gegeven bij het z.g. onderzoek voor den rechtercommissaris te Zutphen, aan verschillende personen, die bij dit comediespel betrokken waren, te kennen gegeven „mij te schamen voor de rechterlijke macht”, zoo moet ik U tot mijn leedwezen mededeelen, dat deze meening, na Uw uitspraak van 2 April, onverzwakt is gebleven.

„Het ergerlijkste is mij gebleken, dat dr. Schnitzler steeds heeft gelogen over de zaak Boeijink, waarover hem geenerlei gegevens ten dienste stonden, dan die, welke alleen de officier van Justitie Mr. Stam kan hebben verstrekt. Deze kende de zaak evenmin. Ik noem het onoirbaar, dat het dr. Schnitzler gelukt is, volkomen onvoorbereid, als hij was, zich op te dringen bij de drie deskundigen, met wie ik geen woord heb kunnen wisselen.

„Ik moge U, mijnheer de President om satisfactie verzoeken, na de ongehoorde betalingen, die U opnieuw op

Sluiten