Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aschaffenburg toe te laten om het standpunt van eischer toe te lichten en erop gestaan, dat zulks geschiedde door eischer (Tonnet) van wien zij visten, dat hij volkomen ondeskundig was. Ook is geen mededeeling gedaan aan mr. Donath van dag en uur, waarop dr. Schnizler gelegenheid kreeg om zijn zaak mondeling toe te lichten, terwijl deze mondelinge toelichting, welke onbekend is gehouden, blijkens het rapport voel grondslag vormt voor het onderzoek.

„Kunnen deskundigen — aldus mr. Donath eenzijdiger hun opdracht vervullen en heeft hij één woord te veel gezegd, toen hij bij de pleidooien de stelling verkondigde, dat medici elkaar steeds de hand boven het hoofd houden en zelfs bij het maken van ernstige fouten elkaar tot het uiterste beschermen?”

„Het onderzoek van deskundigen, zooals dit in dit geval heeft plaats gehad, mist de noodige objectiviteit, houdt onvoldoende rekening met de belangen van een niet deskundige partij en verdient mitsdien geen vertrouwen.”

„Wie tot objectief onderzoek geroepen, weigert een ondeskundige zich te laten bij staan door een wel-deskundige, weigert acht te slaan op argumenten, hem door een deskundige vanwege één der partijen toegezonden; staat daarentegen den wèl-deskundige wél toe zijn standpunt toe te lichten zonder daarvan zelfs mededeeling te doen aan de wederpartij ?”

„TTij laat het oordeel omtrent deze wijze van uitvoeren hunner taak aan Uw Rechtbank over. Hjj kan niet aannemen, dat Uw Rechtbank deze deskundigen in hun oordeel zal volgen, waar zij de meest elementaire begrippen van recht en billijkheid hebben verwaarloosd, om hun collega maar in bescherming te kunnen nemen.”

„Hij had zich tot Prof. Aschaffenburg te Keulen gewend met het verzoek zijn oordeel te geven. Deze was daartoe bereid op voorwaarde, dat hij eischer mocht onderzoeken en dat hij volkomen vrij gelaten werd in zijn wijze van onderzoek, welke voorwaarde eischer heeft vervuld.”

„Over den persoon en bekwaamheden van Prof. Aschaffenburg behoeft eischer niets te zeggen; hij is zoo niet de eerste, dan toch één der eerste deskundigen in Europa, was behalve hoogleeraar, leider van een Kliniek, waarin jaarlijks duizenden patiënten passeerden en redacteur en oprichter van het

Sluiten