Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige verklaring gestelde vragen te beantwoorden op de wijze als hij heeft gedaan;

dat zij daartoe hebben kennis genomen van de stukken, die aan dr. Schnitzler ter inzage werden gegeven en van het protocol dat dr. Schnitzler maakte tijdens zijn aanwezigheid bij het verhoor van den Heer Tonnet, welke gegevens naar de meening der deskundigen inderdaad voldoende waren om een oordeel over den toestand af te geven;

overwegende, dat de deskundigen in dit verband hebben opgemerkt, dat dr. Schnitzler eischers onbeheerschten effecttoestand, de ernstige bedreigingen, het grove beleedigen persoonlijk heeft waargenomen en dat deze waarnemingen gevoegd bij de lectuur van de aan dr. Schnitzler ter inzage gegeven bescheiden, hem het recht gaven tot het stellen van de diagnose „ziekelijk querulantisme”, hebbende de deskundigen daaraan nog| toegevoegd, dat zoo onbedachtzame, roekelooze, onbeheerschte en onbeschaafde middelen als de Heer Tonnet bezigt en zijn voortdurend en steeds verder zich uitbreidende strijden tegen al of niet op juiste gronden aangenomen onrecht, verre de grenzen overschrijden waarbinnen een psychisch normale van den ontwikkelingsgraad, de maatschappelijke positie en beschaving van den Heer Tonnet zich blijft bewegen;

overwegende dat de deskundigen zich afvragen, of de term „verstandelijke aftakeling” waaronder men meestal een zich ontwikkelende dementie verstaat, terecht is gebezigd, doch dat de deskundigen in elk geval van oordeel zijn, dat indien de bedoeling is geweest met dezen term aan te geven, dat de Heer Tonnet stoornissen vertoonde in het gébruik van zijn intellectueele en kritische functies, dr. Schnitzler voldoende gegevens had, om deze aan te nemen;

overwegende dat de deskundigen voorts ten volle hebben aanvaard het door dr. Schnitzler in de voorvermelde verklaring uitgesproken oordeel: „Ik acht in deze phase, nu patiënt „au bout” is met zijn eischen aan de Justitie, de Volksvertegenwoordiging, de Koningin en de openbare meening, gevaar aanwezig, dat hij tot gewelddaden zal overgaan”;

dat de deskundigen in dit verband hebben opgemerkt dat hier zonder twijfel een'dreigend gevaar aanwezig was; dat wanneer immers een zieke als de Heer Tonnet op de door

Sluiten