Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoordeeld door de deskundigen die door de Rechtbank werden benoemd, dan wel door Prof. Aschaffenburg, die op verzoek van eischer zijn opvatting daarover te kennen heeft gegeven;

overwegende toch dat de beslissing van dit geding uitsluitend afhangt van de vraag of gedaagde op lichtvaardige gronden en/of zonder behoorlijk onderzoek de bewuste geneeskundige verklaring heeft afgegeven, welke stellingen naar het oordeel der Rechtbank aldus behooren te worden verstaan dat gedaagde — volgens het standpunt van eischer die verklaring zou hebben afgegeven op gronden, die een redelijk handelend psychiater daartoe nimmer afdoende zou hebben geacht en zulks op grond van een onderzoek, dat een redelijk handelend psychiater daartoe nimmer voldoende zou hebben geoordeeld, daar de voormelde stellingen alleen zóó opgevat, een onrechtmatige daad opleveren en

— indien bewezen — de toewijzing van eischers vordering zouden kunnen rechtvaardigen;

overwegende dat dit bewijs niet is geleverd, nu integendeel drie van de meest gezaghebbende psychiaters van ons land, door de Rechtbank ten deze tot deskundigen benoemd, op grond van hun psychiatrische opvattingen en ervaringen als hun eenstemmig oordeel hebben te kennen gegeven, dat gedaagde in dit geval met de door hem toegepaste methode van onderzoek kon volstaan en dat het resultaat van dit onderzoek de conclusies wettigde, die gedaagde in de bewuste verklaring uitgesproken heeft;

overwegende, dat hieraan niet afdoet, dat Prof. Aschaffenburg of wellicht ook nog andere psychiaters zich met het oordeel der deskundigen niet kunnen vereenigen, aangezien

— wat er van dit alles uit zuiver psychiatrisch oogpunt ook moge zijn — aan een medicus geen schuld kan worden verweten en door hem dus geen onrechtmatige daad wordt gepleegd, indien hij, zooals hier, klaarblijkelijk heeft gehandeld op de wijze, die wetenschappelijk te verantwoorden is, ook al zou daarover geen eenstemmigheid bestaan;

overwegende, dat eischers subsidiair bewijsaanbod dus moet worden gepasseerd en zijn vordering als onbewezen behoort te worden ontzegd;

Sluiten