Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een geloof niet aansprakelijk mag stellen voor de misstanden onder de belijders ervan en dat men het Christus niet kan verwijten als het christendom en de christenheid hem hebben verloochend of vervalscht. Deze reacties treden altijd onmiddellijk op wanneer een christen zijn aanvaller niet op een andere manier kan verslaan. Dan werpt zich zijn slechte geweten op de tactiek die den tegenstander tracht te ontzenuwen door zichzelf nog veel meer te verwijten dan de aanvaller deed; en nadat de christenen zichzelf in staat van beschuldiging hebben gesteld om de leer en het geloof te vrijwaren voor de zonden waarvoor noch die leer noch dat geloof, maar alleen zijzelf aansprakelijk heeten te zijn, zullen zij desnoods ook de leer en het geloof nog verloochenen voorzoover dit slechts menschenwerk is, mits men althans Christus zelf niet in den aanval betrekt. Ik wil niet beweren dat de noblesse die op het eerste gezicht zoowel uit deze voet voor voet terugwijkende verdediging als uit den wil om zelf aansprakelijk te zijn blijkt, uitsluitend op inferieure motieven berust, maar voor een deel wordt deze tactiek ook gevolgd omdat de christenen de waarden waarop hij zich langs deze wegen terugtrekt, niet wil missen en uiter-

Sluiten