Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doordat de gangen in den St. Pietersberg reeds geruimen tijd zoover zijn uitgediept, heeft men de grens van de ontginning bereikt, zoodat er sedert jaren geen noemenswaardige toeneming van het gangenstelsel meer heeft plaats gehad. Verschillende ingangen hadden daardoor hun beteekenis verloren en zijn verwaarloosd of ingestort. Langzamerhand waren de gangen .eigenlijk alleen nog maar bezienswaardigheid geworden en die gedeelten, welke zich voor het vreemdelingenbezoek het beste leenden, werden daarvoor geëxploiteerd; zij ondergingen daarvan ook in zooverre den invloed, dat men er allerlei dingen opzettelijk ging aanbrengen om deze aan de bezoekers te toonen. Doordat te weinigen zich in de eigenaardigheden van den berg en de gangen verdiepten, werd bij het veelvuldige bezoek aan de onderaardsche gangen in vroeger jaren te weinig den nadruk gelegd op de eigen merkwaardigheden van deze onderaardsche wereld en heeft men te veel het geheimzinnige, wat op de bezoekers indruk moest maken, en al hetgeen men er voor de exploitatie opzettelijk aanbracht, naar voren gebracht.

De St. Pietersberg is daardoor te veel geworden de bezienswaardigheid bij Maastricht zonder meer en te weinig heeft men hem doorgfond als te zijn: een nationaal monument, dat met zijn geschiedenis en cultuurhistorische waarde uit een reeks van eeuwen tot ons komt, langer en meer wellicht, dan waarop eenig monument van Nederlandschen bodem bogen kan! Men heeft nooit in voldoende mate geweten of tot uiting gebracht en gewaardeerd, wat men in de onderaardsche wereld van den St. Pietersberg bezeten heeft; in ieder * geval is dit vergeten en verwaarloosd. Dit onomwonden uit te spreken doet niets af aan het onder oogen zien van een juiste verhouding van economische en ideëele belangen, welke verhouding thans het standpunt moet bepalen, dat men ten aanzien van dit nationale bezit moet innemen.

* * *

Wanneer men voor het eerst het warnet van onderaardsche gangen betreedt, maakt dit, mede door de daar heerschende diepe duisternis, een wonderlijken en machtigen indruk en het is begrijpelijk, dat vroegere beschrijvingen en overleveringen daarvan steeds een fantastischen invloed ondergingen. Verhalen van dramatische gebeurtenissen, welke in den St. Pietersberg hebben plaats gehad, vinden altijd hun oorsprong in de uitgebreidheid van het gangennet; degene, die daarin niet met de wegen vertrouwd is, kan er zijn weg

Sluiten