Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijpen, welke mogelijk na hun ontstaan, toen blijkbaar de krijtlagen aan de bovenzijde ten deele verdwenen zijn, tot een minimale lengte zijn ingekort, aan deze instortingen schuldig zijn. Bij het grooter worden van de groeve der cementfabriek, 'welke zich vooral in dit zuidelijke stelsel uitbreidt, en waarbij steeds de geheele doorsnede van den berg goed aan den dag treedt, zal daarover langzamerhand wel meer bekend worden.

Hier in het zuidelijk gangenstelsel hebben de gangen op vele plaatsen een buitengewone hoogte verkregen, waarbij men duidelijk tot vijf en zes lagen herkent, welke achtereenvolgens zijn uitgedolven. Ook hier treft ons steeds de grootere regelmaat, waarin de bovenlagen zijn ontgonnen. In bepaalde gedeelten kruisen de gangen elkaar onder rechte hoeken, hoewel er in dit buitengewoon uitgebreide stelsel ook vele grilliger verloopende gangen gevonden worden. Soms ziet men zelfs zeer scherpe hoeken, waaronder een paar gangen elkander kruisen, zoodat men op een bepaalde plaats de moderne aanduiding „flat iron” aantreft, blijkbaar naar een der groote wolkenkrabbers van dien naam te New York!

Veelal ziet men tegen de plafonds ook allerlei figuren of regelmatig verdeelde zwarte vlekken; deze zijn afkomstig van de bij het werk gebruikte lampen, waarvan de vlam een roetvlek achterliet, zoodra men ze tegen het mergeloppervlak hield. Daar dit, bij het regelmatig opschuiven van het werk, in de bovenste vakken steeds op andere plaatsen gebeurde en men blijkbaar de lamp dikwijls hoog tegen het plafond plaatste of hing, ontstond een groot aantal zwarte vlekken, in regelmatige rijen langs het plafond, waarvan men bij het eerste aanschouwen niet dadelijk de herkomst vermoeden kan. Ook heeft men op vele plaatsen, door het langs het plafond bewegen van de lamp, zwarte roetfiguren geteekend; daaronder herkent men veelal dezelfde figuren, welke waarschijnlijk een bepaalde beteekenis gehad hebben. Vermoedelijk duiden ze een richting aan of hebben ze iets uitstaande met de plaatselijke verdeeling van het werk der blokbrekers.

Voor wie in den winter deze gangen bezoekt, valt het op, dat zich overal verspreid en meestal zeer hoog aan de vlakke wanden, dicht bij het plafond, vleermuizen bevinden, die daar hangend hun winterslaap doorbrengen. Dit zijn hier vrijwel uitsluitend vertegenwoordigers, van de grootste soort, die in ons land voorkomt, de Vale Vleermuis, waaraan dit gedeelte zeer rijk is. Ook de andere soorten komen er voor, doch ze vallen niet zoo op, doordat ze meer aan ruwe

Sluiten