Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOUW EN WORDING VAN DEN SINT PIETERSBERG

DOOR F. H. VAN RUMMELEN.

Maar terwijl wij alle recht doen aan de geleerden, die ons voorgegaan zijn, en welker kundigheden onze schreden verlicht hebben, moeten wij hoopen, dat men weldra nog iets beters zal doen: zoodanig is ook de voortgang van ’s menschen geest dat zij, die na ons koomen zullen, het nog veel beter zullen maaken: dit moet men voorzeeker hoo pen: want het zijn alleen de onbekwaamheid of de laage eigenbaat die zig alles willen toeeigenen.

B. Faujas Saint Fond. (vertaling }. D. Pasteur)

"V "7"an alle hoog gelegen gebieden in Zuid-Limburg is de St.

\ / Pietersberg wel een der meest bekende. Deze algemeene \ bekendheid dankt hij aan verschillende omstandigheden.

Gelegen tusschen de Maas en de Jeker domineert hij in het Maastrichtsche landschap.

Door zijn uitzonderlijke ligging tusschen deze beide rivieren, valt hij veel meer op, dan de tot grootere hoogte oprijzende terreinen op den rechter Maasoever en het hooge gebied ten westen van de Jeker. Het sterker opvallen in het landschap wordt nog versterkt door den vorm van het Maasdal.

Zoowel de Maas als de Jeker stroomen aan den voet van den St. Pietersberg. Tusschen de rivieren en den teen van de heuvelhellingen ligt slechts een smalle strook vlakker terrein. Daarentegen ligt tusschen den rechter Maasoever en het hoogere oostelijke landschap een ongeveer 3.25 km breede terreinstrook, die slechts zeer langzaam stijgt. In het Jekerdal ligt een ongeveer 300 a 400 m vlakker gebied tusschen de rivier en de beide dalhellingen. Het Jekerdal nadert dus den symetrischen dalvorm. Het Maasdal is daarentegen asymetrisch gebouwd. Deze asymetrische vorm wordt op den linker Maasoever nog versterkt door de vroeger plaats gehad hebbende afgravingen voor den bouw van het kanaal Maastricht—Luik (afb. 1 en 2).

De kamlijn van den St. Pietersberg ligt circa 60 m boven de

Sluiten