Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend moest worden, toch duurde het nog tot de tweede helft der negentiende eeuw voordat o.m. door Binkhorst (lit. 4) en Staring (lit. 42) een indeeling gegeven kon worden, die de positie dezer lagen in het aardkorst-profiel nauwkeuriger aangaf. Eerst toen was de kennis van de wording van den St. Pietersberg een geweldige schrede vooruit gekomen. Dat deze positie nauwkeuriger bepaald kon worden, dankten de auteurs aan het feit, dat de paleontologische wetenschap groote vorderingen gemaakt had. Geleidelijk hadden verschillende onderzoekers de kennis omtrent een juistere

Affo. 5. RECONSTRUCTIE VAN MOSASAURUS CAMPERI MEY.

1/45 der natuurlijke grootte. Algemeen habitusbeeld naar Dollo. Kopreconstructie naar ihet afgietsel van afb. 3, zich bevindende In het Museum van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Teekening F. van Rummelen Jr.

determinatie der gevonden fossielen en hunne verbreiding verder gebracht. Denken wij slechts aan de fossielenlijsten van B o s q u e t (lit. 42), die reeds 983 namen van fossiele dieren bevatten, waarvan er 575 ook in het Maastrichtsche krijt voorkomen. Al moeten thans, door vermeerdering onzer kennis, sommige determinaties herzien worden, toch verschaften zij door hun groot aantal een belangrijk hulpmiddel om bepaalde lagen te kunnen herkennen. Dit is een factor van buitengewone beteekenis. In de geologie worden n.1. de fossiele dier- en plantenresten benut voor de relatieve ouderdomsbepaling der lagen, waarin zij voorkomen. Voortgezette onderzoe-

Sluiten