Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 I

Afb. 10. VERTIKALE DOORSNEDE DOOR DEN ST. PIETERSBERG BIJ DE BELGISCH-NEDERLANDSOHE GRENS.

Lengteschaal 1 : 25000. Hoogteschaal 1 : 5000.

kolenkalk (Viséen), waarbij de basis dezer carbonische onderafdeeling nog niet bereikt was. Onder het Onder-Carbonische Viséen kan eventueel nog Tournasien volgen. Als deze verhoudingen ook onder het punt bij de Belgisch-Nederlandsche grens, ten Zuiden van St. Pieter aanwezig zouden zijn, dan zou men het Devoon eerst mogen verwachten bij ongeveer 300 m — A.P. Uit de gegevens der Belgische boringen bij Boirs en Hoesselt, die respectievelijk Siluur en Cambrium aanboorden, kan men afleiden, dat op ons punt geen groote dikten aan Onder-Carboon te verwachten zijn. Hoe dit echter ook zijn moge, toch mag men uit alles wat door onderzoekingen bekend geworden is, concludeeren, dat tusschen Petit-Lanaye en St. Pieter het punt gelegen is, waar het Devoon in Nederland zich tot de grootste hoogte ten opzichte van den zeespiegel verheft. Bovendien zijn er voldoende gegevens bekend om aan te nemen, dat hier het Devoon op niet al te groote, voor de boor bereikbare, diepte ligt. Zelfs mag men volgens deze gegevens met een groote mate van waarschijnlijkheid zeggen, dat hier Cambrium op niet onoverkoombare diepte verwacht mag worden. In ieder geval ligt het hoogste punt dezer formatie binnen onze grenzen in deze omgeving. Het is wel een zeer merkwaardig toeval, dat het hoogste punt der oudste in Nederland te bereiken formatie en het hoogste punt des lands (Drielandenpunt bij Vaals) beide direct bij de staatkundige grenzen liggen.

En beide zijn zeer merkwaardige plekjes in Nederland. Vooral als men hierbij bedenkt, dat St. Pieter de plaats is, waar het

Sluiten