Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOSEPH (DE) BOSQUET CASIMIR UBAGHS

werd 7 Februari 1814 geboren te Maas- werd geboren te Aken op 10 Octobei

tricht. Na het beëindigen zijner studies 1829. Hij overleed te Maastricht 4 Fe-

vestigde hij zich als Apotheker in zijn bruari 1894. Door zijn geologische er

geboorteplaats. Talrijk zijn de studies palaeontologische geschriften, alsmede

op palaeontologisch gebied, die van zijn door zijn uitgebreide verzameling var

hand verschenen zijn, zoowel de fos- fossielen genoot deze autodidact eer

sielen van het Krijt als die van het groote vermaardheid in ons gewest.

Tertiair betreffende. De stad Maastricht eert zijn groote verdiensten door

het „de Bosquetplein” naar hem te noemen, en door een gedenksteen in den muui van het Museum van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Bosquet (oi Bosquet, zooals hij zich zelf noemde) overleed op 28 Juni 1880 in zijn geboortestad

180 m -)-A.P. en bij Zwaantjeshof op 70 m -)-A.P. Ook in dit stroombed voltrok zich het sedimentatie en verleggingsproces door doorbreking der meanders op dezelfde wijze als in het oostelijk stroombed. Voortgezette schollendaling der westelijke schollen had een tweede verlegging van het stroombed in nog meer westelijke richting tot gevolg. Bij deze laatste stroomverlegging schijnt de rivier zich zelfs in twee stroomarmen verdeeld te hebben, de oostelijke van Heure le Romain (op 170 m -f-A.P.) tot Sittard (80 m -f-A.P.), de westelijke in de richting van de Kempen. Het door de Maas medegevoerde en in haar stroombanen gesedimenteerde materiaal bestond ook hier uit Ardennengesteenten. Uit deze periode dateert

Sluiten