Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DIERENWERELD OP DEN SINT PIETERSBERG

DOOR G. H. WAAGE.

Sinds vele, vele jaren trok de St. Pietersberg de aandacht van floristen, die er allerlei zeldzaamheden wisten staan, of nieuwe ontdekten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat in dit boek twee botanische bijdragen over den St. Pietersberg zijn opgenomen.

Hoe is het nu met de fauna? Vertoont deze een zoo rijke variatie en verscheidenheid als de flora?

De vraag moet ontkennend worden beantwoord, al is het ook met voorzichtigheid. De belangstelling voor den St. Pietersberg in faunistisch opzicht is veel geringer geweest dan in botanisch en onze kennis laat dan ook op vele punten te wenschen over, maar ik geloof toch niet, dat bij nauwkeurige inventarisatie de St. Pietersberg bovengronds, wat de fauna betreft, zou kunnen wedijveren met de flora, zelfs nu van deze reeds veel is verdwenen. Wat trouwens aan dierlijke zeldzaamheden op den St. Pietersberg wordt gevonden, komt in het algemeen ook in het overige krijtgebied voor.

Mogelijk klinkt deze inleiding niet hoopvol, maar laat dit niet oorzaak zijn, geen kennis te nemen van hetgeen de berg aan dieren biedt.

Reeds de zoogdieren vertoonen een sterk gevarieerd beeld. Waar in Nederland vindt men op een gebied, zoo groot als de St. Pietersberg, zooveel soorten roofdieren bijeen? De Vos (Vulpes v. crucigera Bechst.) komt er sporadisch voor, evenals de Das (Meles m. melesL.), het plompe, marterachtige dier, dat door zijn meer nachtelijke leefwijze slechts zelden wordt waargenomen. Bunzing (Putorius p. putorius L.) en Steenmarter (Martes f. foina Erxleben) vindt men aan den Jekerkant, in de omgeving der woningen, evenals het Hermelijntje (Mustela erminea aestiva Kerr), dat hier in ZuidLimburg ’s winters vaak niet geheel uitkleurt, maar bruine haren behoudt tusschen de witte winterpels. De Kleine Wezel (Mustela n. navilis L.) jaagt hier op muizen en het nuttige diertje moet zijn gelijkenis met den hermelijn vaak met den dood bekoopen. Het mannetje is aanmerkelijk grooter dan het wijfje en hierdoor meende men vroeger, dat er 2 soorten waren. Ook de Otter (Lutra lutra L.) kwam in den Jeker voor, maar is, door de onmeedoogenlooze jacht, vermoedelijk geheel verdwenen. Uit de

Sluiten