Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

witachtig zijn, al schemert de grauwe kleur vooral op den buik door. Een zwarte streep loopt van het groote oog tot ongeveer den schouder. De staart, waarvan de huid maar losjes om de wervels zit en daardoor gemakkelijk losraakt, draagt een pluim, die

GROOTE HAZELMUIS.

Let op den beschadigden staart.

van onderen wit, van boven zwart is met witte randen. Het is een echte alleseter, hoewel dierlijk voedsel overweegt. Graan en fruit, vooral perziken, maar ook insecten, eieren en jonge vogels worden verorberd. Voor de fruitteelt en den vogelstand is het dier schadelijk. De leefwijze van dezen uitstekenden klimmer doet denken aan die van den Eekhoorn en de naam Eekhoommuis is niet geheel misplaatst. Ze bouwt zelf wel eens een woning, maar meestal maakt ze gebruik van een verlaten vogelnest. Vooral dat der merels geniet de voorkeur. In Juni worden 4 tot 6 jongen geboren. De winterslaap duurt van October tot Mei. Met de Kleine Hazelmuis (Muscardinus avellanarius L.) behoort zij tot de slaapmuizen (Muscardinidae). De Kleine Hazelmuis is, voor zoover ik weet, niet op den St. Pietersberg waargenomen, maar ik geloof zeker, dat dit diertje er voorkomt. In verband met de zeer verborgen, nachtelijke leefwijze is het begrijpelijk, dat het constateeren van deze soort uiterst lastig is. Waar hazelaars staan, moet op dit mooie muisje gelet worden.

En nu de muis met ’t vraagteeken. Dat is de Zevenslaper (Glis g. glis L.), een slaapmuis, waarvan de bovendeden gewoonlijk blauwgrijs zijn en die in het bezit is van een egaal langbehaarden staart. Eenmaal zou dit dier bij Maastricht waargenomen zijn, zooals medegedeeld wordt in het Tijdschrift der Neder!. Dierkundige Vereeniging van 1881. Een bewijsstuk is echter niet voorhanden. In 1932 is

Sluiten