Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verre van volledig te zijn geweest, geloof ik toch wel een voldoende overzicht te hebben gegeven.

Gaan we thans zien, wat de St. Pietersberg ons biedt aan Reptielen.

Naast de algemeene Duinhagedis (Lacerta agillis L.) komt de Muurhagedis (Lacerta muralis Laur.) voor en het gezicht van dit dier zal het hart van elk dierkundige sneller doen slaan. Het verspreidingsgebied is hoofdzakelijk het Middellandsche Zee gebied. Van daaruit wordt het beestje naar ’t Noorden en Oosten zeldzamer. Enkele vondsten uit Noord- en Midden-Nederland zijn bekend, maar het talrijkst zijn de muurhagedissen in Maastricht en omgeving. Waarschijnlijk zijn de inlandsche exemplaren relicten en is de soort vroeger in ons land meer verspreid geweest. De Hazelworm (Anguis fragilis L.), de pootlooze hagedis, is algemeen.

De Ringslang (Tropidonotus natrix L.) houdt zich op in de nabijheid van stilstaand water en voedt zich vooral met kikkers. Waar op den St. Pietersberg, behalve enkele poelen en het moerasje bij Ternaye, geen water voorkomt, verwondert het ons niet, dat deze slang hier niet wordt waargenomen. Slechts éénmaal is een exemplaar gevangen. Het gebied is voor de Gladde Slang (Coronella austriaca Laur.) beter geschikt, maar uit de enkele vondsten blijkt, dat die hier ook niet algemeen voorkomt.

De Adder (Vipera berus Merr.) is nimmer op den St. Pietersberg gevonden, trouwens evenmin als in geheel Zuid-Limburg.

Aan Amphibiën is de berg, door gebrek aan stilstaand water, arm. De Groote- (Triton cristatus Laur.) en Kleine Watersalamander (Triton vulgaris L.) kwamen er wel eens voor. Dat er ook de Land- of Vuursalamander (Salamandra maculosa Laur.) zou zitten, zooals men, naar mij bleek, concludeerde uit een publicatie over de salamanders van Nederland, is onjuist. Nimmer is een exemplaar op den St. Pietersberg naar mijn weten gevangen. Dit kan ook niet, want aan één der levensvoorwaarden, koud, stroomend water, wordt hier absoluut niet voldaan. De Gewone Pad (Bufo vulgaris Laur.) verdient, wat den berg betreft, den naam gewoon, met recht, terwijl de, van een lichte rugstreep voorziene Kleine- of Groene Pad (Bufo calamita Laur.), eveneens voorkomt.

De Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans Laur.), een padje met broedverzorging, zal zeker ter gelegener tijd op den St. Pietersberg gevonden worden. Het Vuurpadje (Bombinator pachypus Fitz), voorkomend in het heele krijtgebied, is tot nu toe evenmin op dit

Sluiten