Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herhaaldelijk is hij getuige geweest van de zgn. „zeeftochten” welke er plaats hadden door twee bekende Haagsche coleopterologen, Jhr. Dr. E v e r t s en notaris Leesberg. Zij waren zoowat de eersten, die de ongeëvenaarde vangmethode met de zeef toepasten. De vondst van menigen kever op den St. Pietersberg is te danken aan het „matadorschap”, waarmede deze onderzoekers met de zeef wisten om te gaan. En als ze zoo bezig waren, schalde vaak als arbeidslied wijd in het rond het volgende gelegenheidsrijmpje:

„Hermosos Coleopteros

Achter boomschors en onder mos”,

niet als uiting van hooge poëzie, maar van vreugde scheppen in het natuurleven, ook boven op den St. Pietersberg.

Echter de behandeling der kevers brengt hier vele moeilijkheden met zich mee.

Hun aantal is zeer groot en bedroeg voor ons land in 1925 reeds 3600 verschillende so«4en, ongeacht ’t aantal variëteiten en aberraties. En sinds dien zijn c \ dank zij de groote belangstelling, waarin de Coleoptera zich hier te lande moge verheugen, heel veel bijgekomen.

De St. Pietersberg heeft er als vindplaats een groot aantal op zijn naam staan.

Wanneer ik alleen maar de vrij zeldzame tot zeer zeldzame kevers wilde noemen, die hier gevonden zijn, zou ik een lijst moeten .samenstellen, die ongeveer 125 soorten bevat. En nu heeft het mijns inziens weinig zin al deze merkwaardigheden op te nemen, te minder, omdat de coleopteroloog met dit alles bekend is en het bekijken al van een lange lijst van vreemd klinkende Latijnsche kevernamen, maar heel weinig charme heeft voor een leek op dit gebied.

Nederlandsche namen kan ik nu eenmaal niet geven, omdat in de keverwereld zulke namen niet, of maar hoogst zelden bestaan.

Men heeft wel eens getracht aan dit euvel tegemoet te komen en mooi luidende Nederlandsche namen bedacht, maar met een heel averechtsch gevolg. Er ontstond ongewild een Babylonische spraakverwarring. Eén en dezelfde keversoort moest luiste-en naar verschillende, vaak zeer kunstig gevonden namen, met het gevolg, dat de Burgerlijke Stand dier beestjes hopeloos in de war liep.

Noodgedwongen volgt derhalve hier een aan 1 kevers, allemaal met Latijnsche namen en alle, de een meer, de a ’re minder, soms zelfs niet vaker dan één keer, te' St. Pieter waarg nen.

Sluiten