Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t Museum te Maastricht, bevat menige wesp, bij, hommel en mier op den St. Pietersberg gevonden. De mooiste vondst blijft altijd die van Xylocopa violacea L., waarvan in 19x0 één exemplaar werd gevonden op den berg door S c h m i t z,

terwijl later nog eens één vleugel werd aangetroffen. Deze vleugel was waarschijnlijk het overblijfsel van een exemplaar, hètwelk ten offer was gevallen aan de vraatzucht eener vleermuis. Van begin Mei tot half October 1937 trof Cremers deze

groote, fraaie, blauw metaal- 1

achtig gekleurde, veel op een xylocopa violacea l.

hommel gelijkende bij aan in

den Museumtuin te Maastricht, waar zij op Lipbloemen en Iris vloog. Er bestaat derhalve alle kans, dat Xylocopa violacea L. ook nu nog op den St. Pietersberg gevonden kan worden, temeer omdat, zooals ik mocht constateeren, Xylocopa ook weer in den zomer (10 Juni) 1938 den Museumtuin regelmatig bezoekt.

Met succes zal men er zoeken naar Cimbïcinae, Groote Bladwespen, met geknopte sprieten. We zagen van den berg Cimbex femorata L., door hun grootte opvallende, sterk gebouwde dieren, alsmede de wat kleinere, ruig-behaarde Trichiosoma lucorum L., T. tibiale Steph. en T. vitellinae L. Zoo goed als zeker zal er ook T. sorbi Htg. huizen.

Van de talrijke Ar ge-soorten, eveneens bladwespen, met haar zwarte of zwartgroene, vaak donkerblauwe, met nu eens metaalglanzende, dan weer oranje-gele achterlijven, herbergt de St. Pietersberg heel wat materiaal, evenals van de oranje-gele met meer of minder zwarten kop en thorax bekende Athalia.

De moeilijk te onderscheiden Allantus- en Tenthredosoorten zijn op schermbloemen te St. Pieter gewone gasten. Waar liguster en vlier op den St. Pietersberg heelemaal niet zeldzaam zijn, kan men op deze planten met zekerheid twee andere bladwespen verwachten, nl. Macrophya punctatum-album L. en M. albicineta Schrk., vertegenwoordigsters eener soortenrijke familie, krachtige, zwarte beesten van meer dan gemiddelde grootte, rood, geel of wit geteekend.

Dat een gebied als de St. Pietersberg, rijk aan insecten, ook een dorado is voor parasieten, ligt voor de hand. Sluipwespen als Ich-

Sluiten