Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen kan worden nagelezen in wat speurders op dit gebied voor een ieder hebben te boek gesteld.

In de navolgende beschrijving van een groot aantal der merkwaardigste planten, welke tot de flora van den St. Pietersberg behooren, is er naar gestreefd het wetenswaardige van iedere plant zooveel mogelijk tot zijn recht te doen komen op een wijze, welke èn aan den belangstellenden liefhebber èn ook aan den meer geschoolden botanist wat te zeggen kan hebben, terwijl de plaats, welke vele planten in de plantenwereld van den berg vroeger hebben ingenomen en thans, zoolang als dit nog duren zal, nog innemen, in het licht is gesteld. Zij moge vooral hen, die zich alleen nog maar in algemeene trekken in de ligging van den berg temidden van het landschap hebben verdiept, nader doen kennismaken met de botanische merkwaardigheden, ten aanzien waarvan de berg zulk een bijzondere plaats inneemt.

* * *

VARENS.

In vergelijking met andere streken in de provincie Limburg zijn de varens op den St. Pietersberg slechts in geringe mate vertegenwoordigd.

Adelaarsvaren (Eupteris aquilina), de grootste onzer inlandsche en zelfs der Europeesche varens, komt alleen voor in een boschje tusschen Slavante en Zonneberg, waar dikke kiezellagen aanwezig zijn. Waarschijnijk is dit dezelfde plaats, waar zij door Bory de St. Vincent (1821) werd aangegeven.

Mannetjes- en Vrouwtjesvaren (Dryopteris Filix mas, Athyrium Filix mas) groeien hier en daar tusschen ’t houtgewas op de oosthelling en in ’t bosch bij Nedercanne, maar nergens in groote hoeveelheid. De laatste vooral is een sierlijke plant, en daar dé Maastrichtenaars van „fougères” houden, werden er vroeger nóg al eens meegenomen om in den tuin te kweeken. Als deze varen op de droge zonnige helling komt te staan, doordat ’t houtgewas gekapt wordt, gaat zij een zonvorm aannemen; de segmenten gaan dan naar achter en naar boven omkrullen en men krijgt dan een heel ander beeld, zoodat zelfs Linnaeuser een andere soort in zag en deze Polybodium rhaeticum noemde. In heel diepe schaduw, als de heesters haar te lang over ’t hoofd blijven groeien, moet ze een andere tactiek

Sluiten