Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herstellen van het klimaat in de sedertdien verloopen circa 20.000 jaren zijn de tegenwoordig hier inheemsche plantensoorten in volgorde van hun verschillende eischen en aanpassingen aan de klimaat s o m standigheden naar deze landen weergekeerd.

Wanneer we spreken van een Noordelijk en Zuidelijk, een Oostelijk en een Westelijk flora-element en dat noemen een indeeling naar de herkomst, moet dit niet zoo worden opgevat, alsof de tot ieder dezer groepen behoorende plantensoorten uit een der vier windstreken ons land bereikt zou hebben. Immers ongeveer alle soorten zullen bij het herstel van de vegetatie na den ijstijd uit Zuidelijke of Zuidoostelijke richting aangekomen zijn.

De namen van deze elementen beduiden echter, dat het centrum van hun verspreidingsgebied meer Noordwaarts, Zuidwaarts, Oostof Westwaarts gelegen is, dus dat ze hier respectievelijk hun Zuidgrens of Noordgrens, dan wel hun Oostelijke of Westelijke areaalgrens reeds naderen.

Het is daarom wellicht beter in plaats van Noordelijk element te zeggen Noord-Europeesch of Arctisch of Boreaal element en voor Zuidelijk element liever Zuid-Europeesch of Mediterraan element. Westelijk wordt dan vervangen door Atlantisch en Oostelijk door Continentaal element.

Ook in dit opzicht heeft de St. Pietersberg een heel aparte positie in ons land als standplaats voor een groot aantal Zuidelijke en nog meer Oostelijke of continentale plantensoorten bij elkaar.

Terwijl tot het Boreale en het Atlantische element vooral veel water- en moerasplanten en ook planten van heide en hoogveen behooren, zijn de Zuidelijke en continentale typen grootendeels bosch- en steppenplanten.

Die betiteling „steppenplanten” lijkt voor hier inheemsche gewassen wel wat overdreven, maar in verband met hun herkomst uit het continentale Zuid-Oosten vertoonen deze soorten ook in ons

WESTHELLING VAN DEN ST. PIETERSBERG MET KRUTGROEVtEN, VANUIT HET JEKERDAL GEZIEN.

Sluiten