Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAATSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE BETEEKENIS VAN DEN SINT PIETERSBERG

DOOR Ir. D. C. VAN SCHAIK.

Het belang, dat de St. Pietersberg voor den mensch tot nog toe heeft gehad, is van velerlei aard. Aanvankelijk is het alleen de hooge ligging, gunstig voor een beveiligde nederzetting, die leidt tot het bouwen van de Lichtenberg. Men vond daartoe de benoodigde steen in de onmiddellijke nabijheid. In de omgeving zal zeker de landbouw en veeteelt spoedig zijn bedreven, waartoe de vlakte op den berg zich goed leende. Zoo zijn er al dadelijk drie belangrijke factoren aan te wijzen, waardoor de berg aan de bewoners voordeelen bood: de geschikte ligging voor vestiging, de steenwinning, de landbouw en veeteelt. Daaraan is in tijden van strijd de bruikbaarheid van het bergplateau als kampement toegevoegd; ook als aanvalspunt tegen de vesting Maastricht was de vlak bij de stad gelegen noordelijke helling van den berg van belang. In militair opzicht is de beteekenis van den berg nog toegenomen toen men, omstreeks 1700, het fort St. Pieter op den noordpunt heeft gebouwd, dat deel uitmaakte van de verdedigingswerken van de stad.

De steenwinning leidde tot den handel in fijne kalkmergel, die in de onderaardsche gangen was achtergebleven en tot ’t bezoeken van de uitgestrekte onderaardsche steengroeven door de vreemdelingen; voorts waren de wetenschappelijke onderzoekingen op paleontologisch- en geologisch gebied van internationale beteekenis.

De handel in kalkmergel nam in bepaalde tijden, op het einde van de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw, een dusdanigen omvang aan, dat men in het zuidelijk deel van den berg voor dat doel de losse mergel uit de gangen ging graven. In onzen tijd heeft men de winning van kalkmergel in open groeven ter hand genomen, die zich vooral in de oorlogsjaren kon ontwikkelen, nadat men eerst alle bereikbare resten van losse mergel uit de noordelijke gangen had weggehaald. Daarmede was dan ook de eigenlijke ondergrondsche exploitatie zoo goed als geheel afgeloopen. De bovengrondsche afgraving zou nog een grooter omvang aannemen tengevolge van het feit, dat het kalkgesteente zich zeer goed leent voor de vervaardiging van cement; zoo heeft zich tenslotte ook de grootindustrie op den St. Pietersberg gevestigd.

Van de vele toepassingsmogelijkheden, welke alle kalkgesteenten,

Sluiten