Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROEVE DER N.V. KALKMERGEL MIJ. „ST. PIETERSBERG”.

Door mitMel van springstof af geschoten wand; onderaan een liaag zuiver witte mergel.

Als plafond der gangen is een zgn. „touwlaag” zichtbaar.

aanwezig is, maar ook, dat althans een deel daarvan in zeer fijn verdeelden toestand verkeert. Terwijl men oorspronkelijk de kalkmergel zooals deze als zaagsel, dus in zandfijnen toestand, in de onderaardsche gangen werd gevonden, gebruikte, is men er later toe overgegaan om ze speciaal voor het beoogde doel ondergronds uit te hakken; vele gangen vertoonen daarvan nog over hun geheele hoogte de sporen en een nog grooter aantal in het zuidelijk gedeelte van den berg is voor het winnen van losse kalkmergel uitgediept, hetgeen men kan zien doordat alleen de voeten van de overigens gladde kolommen met houweelslagen zijn behakt. Het op deze wijze verkregen product bevatte natuurlijk steeds een vrij groot aantal grootere stukken, welke men door stukslaan zooveel mogelijk kon verkleinen, terwijl ook het transport daartoe het noodige zal hebben bijgedragen.

In de allerlaatste jaren is men er toe overgegaan om de mergel te malen en daarna nog eens te zeven, teneinde aan de intusschen tot stand gekomen normaalvoorschriften te kunnen voldoen. Bij het

Sluiten