Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGENAARDIGE BREUKVLAKKEN ONDER 45°.

zoo buitengewoon homogeen of gelijkmatig samengesteld is. Daarbij komt, dat door de onderaardsche steengroeven een groot aantal rechthoekige openingen gemaakt is en dat men ondergronds de uitwerkingen van drukverschijnselen, hetzij uitsluitend tengevolge van de rustig werkende zwaartekracht, hetzij van de zwaartekracht na opzettelijk teweeggebrachte verstoringen door middel van ontploffingen, kan waarnemen.

De uit deze waarnemingen te maken gevolgtrekkingen bevestigen hier aan de hand van de praktijk verschillende theoretische beschouwingen, welke in den loop der jaren door onderzoekers op dit gebied zijn gegeven.

De gesteentedruk midden in een berg houdt natuurlijk verband met de werking, welke de zwaartekracht op de steenmassa uitoefent. Oorspronkelijk meende men de druk op een bepaald punt ondergronds te kunnen afleiden uit de dikte der bedekkende lagen (C u 1 m a n, 1866); later heeft R i 11 e r (1888) de gedachte geopperd, dat de druk boven een rechthoekige opening in een berg onafhankelijk is van de dikte der bovenlagen en alleen bepaald wordt

Sluiten