Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GESCHIEDENIS VAN DEN SINT PIETERSBERG

DOOR Ir. D. C. VAN SCHAIK.

De oudste vermelding van den berg en zijn omgeving in de geschiedenis, dateert uit de achtste eeuw, toen St. Lambert u s, Bisschop van Luik, die in 705 te Luik werd vermoord, nabij zijn geboorteplaats, aan den voet van den St. Pietersberg, begraven werd. Dertien jaren later werd zijn stoffelijk overschot door zijn opvolger, St. Hubertus, naar Luik overgebracht. Over de bewoning van den berg zelf vindt men eerst een aanduiding in een geschrift uit 1120, waarin sprake is van Gastra. Ook in latere stukken vindt men deze latijnsche benaming in iets anderen vorm terug (Castris, Castrum). Ongetwijfeld heeft men hier te doen met een afleiding van het latijnsche cast ra of castrorum, hetwelk kamp of kampement beteekent. De naam had dan ook steeds betrekking op het plateau van den berg ter plaatse waar zich thans de Caestert bevindt en niet op een bepaald gebouw. In alle latere benamingen, zoowel uit de middeleeuwen als in de latere Fransche en Vlaamsche en ook in de nu nog gebruikelijke, verschillende schrijfwijzen, vindt men denzelfden stam terug. Toch zijn er later nog andere aanduidingen gebruikt voor de plaats, waar in 1126 Bovon, daartoe gemachtigd door den toenmaligen bisschop van Luik, een kerk had gebouwd. Die benamingen bevatten alle weer eenzelfden stam, waarvan de verklaring wel niet ver te zoeken zal zijn; wanneer men de ligging van ’t kasteel (zie plaat I) ten opzichte van de rivier nagaat, ziet men, dat de Maas juist ter plaatse van het kasteel een groote bocht maakt en zoodoende een soort schiereiland begrenst, dat aan de andere zijde door den steilen bergrand wordt afgesloten. Zoo moet de aanduiding in Insula ontstaan zijn, die nog in den naam Les Illals voor dit gedeelte voortleeft en in verschillende vormen ook voor plaatsaanduiding van de Caestert is gebruikt.

Gezien de gemakkelijk verdedigbare ligging op den berg in de nabijheid van een kruising der groote wegen oost-west en zuid-noord en de omstandigheid, dat de oudste gangen in den St. Pietersberg door goede bouwmeesters zijn gemaakt, terwijl P 1 i n i u s de zachte steensoort al beschrijft, zullen de Romeinen hier op den berg zeker een kampement hebben ingericht, waaraan dan de naam Caestert nog te danken is. Zij moeten eveneens reeds de oude toren hebben

Sluiten