Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDTEEKENING VAN HOFPMANN MET DATUMAANDUTDING 17 ^ 71

wachten beleg door de Franschen. Dit beleg heeft in 1748 plaats (15 April4 Mei) en eindigt met de inneming der stad. De Franschen hadden uitgebreide loopgraafgordels om de vesting gemaakt, ook dwars over den St. Pietersberg, zoodat hier de noordpunt ook direct tooneel van den strijd was. Een tweetal batterijen stond er opgesteld om het fort te bestooken, een aan de zijde van het Jekerdal, waar nog altijd van de Fransche Batterij wordt gesproken en een aan de zijde van het Maasdal; ook onder¬

aan de noordoostelijke helling stonden de kanonnen, die de vestingwerken bij de Tongersche Poort onder schot namen.

Na de verovering van de stad hebben de Franschen blijk gegeven van hun activiteit om van alles goed georganiseerd op de hoogte te komen. In de eerste plaats door de zeer uitvoerige opmetingen van den ingenieur Masse1) en zijn helpers om de groote teekening der onderaardsche gangen van het fort tot aan de Caestert samen te stellen en vervolgens om van de stad Maastricht en alle verdedigingswerken een zoo juist mogelijk model, een maquette, te maken. De teekeningen voor deze laatste werden gemaakt door L a r c h e r d’Aubancourt en dwingen nog bewondering af door hun groote nauwkeurigheid. Zij strekken zich ook over de noordpunt van den berg met het fort uit, zoodat men dat gedeelte ook op de maquette (welke nog bewaard wordt in het Hotel des Invalides te Parijs) aantreft. Door uit die richting de maquette te fotografeeren verkreeg ik een zoo juist mogelijk beeld van het uitzicht, dat men destijds vanaf den St. Pietersberg in de richting van de stad had.

In de 18e eeuw zouden de Franschen nog een tweede maal

1) zie blz. 91.

Sluiten