Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHALEN EN LEGENDEN OVER DEN SINT PIETERSBERG

DOOR WILLY VERSTER.

DE BEKORING VAN DE ONDERAARDSCHE WERELD IN DEN ST. PIETERSBERG.

Met de beroemde onderaardsche gangen van den St. Pietersberg maakte ik voor het eerst kennis toen ik pas twaalf jaar was. Zooals ik gehoord had, werden niet ver van den ingang onder „Zonneberg” mergelblokken gewonnen. Bijgevolg besloot ik op zekeren dag om de „blokbrekers” en hun onderaardsche werken te bezoeken. Mijn geheele verlichting bestond uit een klein kaarslantaarntje; in de hooge gewelven gaf dit primitief verlichtingsmateriaal ongeveer evenveel licht als een gloeiende spijker!

Aan alle kanten omringde mij pikdonkere nacht, maar geleidelijk begonnen mijn oogen aan de duisternis te wennen en kon ik de omtrekken van pilaren en zijgangen vaag onderscheiden. Fantastisch maar gelijkertijd angstwekkend vond ik die donkere gangen, waarin de stilte van het graf heerschte; zelfs mijn voetstappen werden niet weerkaatst en de wanden smoorden elk geluid, als waren zij met een zacht behangsel bekleed.

Naarmate ik dieper in den doolhof van gangen doordrong, begon ook mijn hart heftiger te bonzen en kwamen mij allerlei verhalen van verdwalingen te binnen. Onwillekeurig dacht ik aan de verdwaalde monniken, deserteurs en werklieden, waarover ik had gehoord en aan de twee kinderen, evenoud als ik, die 36 uren in den berg hadden doorgebracht, voordat zij werden gevonden. Al die gedachten werkten nu niet bepaald opwekkend op mijn klein persoontje; één oogenblik was ik zelfs van plan om op mijn schreden terug te keeren, maar dit scheen mij toch laf toe. Daar ik toen al reeds goed den weg kende in de „Gemeentegrot” te Valkenburg en andere grotten in het Geuldal, was ik aan het loopen in grotten al gewoon geraakt. Maar de St. Pietersberg met zijn hooge galerijen, zijn donkere spelonken en enorme gangencomplexen, hoe onheilspellend leek mij deze toe!

Opeens hoorde ik een geklop, dat zich telkens herhaalde; het scheen één oogenblik alsof mijn hart stilstond: spoken en duivel speelden in mijn kinderfantasie! Ik luisterde eenige oogenblikken aan-

Sluiten