Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang werd uitgehouwen en daaruit zoo noodig gevolgtrekkingen kunnen maken over de richting, waarin men den uitgang heeft te zoeken.

Toch is het, wegens de groote gelijkenis, welke de gangen van den St. Pietersberg op vele plaatsen onderling hebben, vooral in de zuidelijke gedeelten, zaak om bijzonder op z’n hoede te zijn, teneinde den weg niet bijster te worden. Vooral daar, waar alle teekens op de wanden ontbreken, de weg geen karrespoor vertoont en de gangen regelmatig zijn uitgewerkt, moet de echte grottenkenner zijn oriënteeringsgevoel gebruiken en zich niet door gesprekken laten afleiden, maar zijn oogen uitstekend den kost geven. Hij schenkt zijn volle aandacht aan bijkomstigheden, welke aan oningewijden ontgaan: het bergwerk, de pilaren, de gewelven, de vloeren, het niveauverschil, de lengte der gangen, de geologische bijzonderheden, de bryozoënlagen. In dat opzicht stelt de St. Pietersberg den berglooper zeker voor de meest sensationeele puzzles en biedt deze voor een vrij goed geoefende in het vak nog wel eens de gelegenheid zich verdwaald te voelen en al zijn speurzin in het geweer te moeten roepen om zich uit de meestal niet erg hopelooze, maar voor zijn reputatie tegenover zijn tochtgenooten wel riskante, situatie te redden!

Voor dengene, die van de onderaardsche gangenwereld houdt of, zooals wel eens gezegd is van iemand met een zekere reputatie op dit gebied (ik zal geen naam noemen: de censuur van den samensteller zou hem wellicht toch schrappen!) wie „bezeten is naar deze onderwereld”, blijft het altijd een attractie om de geheimzinnige gewesten in alle uithoeken te doorkruisen en doorzoeken. Ook het gevaarlijke trekt hem dan wel eens, waar door instortingen de oorspronkelijk rechthoekig gevormde gangen zijn verdwenen en een wonderlijke chaos is ontstaan. Mergelpuinhoopen en grillig afgebrokkelde wanden, die zich soms tot hooge gewelven verheffen, doen daar soms aan Dante’s Inferno denken. Het bergloopen kan daardoor worden tot een avontuurlijke sport, waarvan het echter slechts weinigen gegeven is zich eraan over te geven.

De gangenwereld, voor zoover die ook voor een iedereen toegankelijk is, moest echter op nog veel meer liefhebbers dan thans reeds het geval is, zijn bekoring kunnen uitoefenen. Niet alleen om alles wat er hierover in het voorgaande is gezegd, maar ook natuurliefhebbers en zij die zich voor geologische of geschiedkundige merkwaardigheden interesseeren, zullen in de mergelsteen van de gangen geen doode materie vinden, maar iets dat in alle talen spreekt tot een ieder, die slechts begrijpen wil.

Sluiten