Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. DE BRUIJN. „De temperatuur van de onderaardsche gangen in den St. Pietersbergf’, Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, 1903.

H. KNIPPENBERG. „De St. Pietersberg bij Maastricht”, Maastricht, 1906, V. Schols. Ir. D. G. VAN SCHAïK. „De Sint Pietersberg en zijn geheimen”, Haagsch Maandblad, April 1930, blz. 400;

„Kalkmergelexploitatie en Tunnelbouw”, Maastricht, 1930, N.V. Kalkmergel-Mij. „St. Pietersberg”;

„Tunnelbouw in den St. Pietersberg?’, Beschrijving ter gelegenheid eener excursie van de leden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Maastricht, 1932, N.V. Kalkmergel-Mij. „St. Pietersberg”;

„Erfahrungen über Gesteinsdruck in homogenem Gebirge”, Die Bautechniek, 1932, Heft 50, blz. 655;

„Oude documenten en teekeningen over Maastricht en den St. Pietersberg te Parijs”, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 Dec. 1933, Avondbl. D;

„Rapport betreffende een onderzoek van oude documenten en teekeningen te Parijs”, Uitgebracht Dec. 1933 aan het Gemeentebestuur van Maastricht;

„De onderaardsche gangen in den St. Pietersberg?’, Limb. Koerier, 13 Oct. 1934; „De onderaardse gangen in de. Sint Pietersberg?’, Maastricht, 1935, uitg. D. G. van Schaïk;

„Foto’s van oude opschriften en van merkwaardigheden in het gangenstelsel Slavante”, dl. I, samengesteld in opdracht van de E.N.C.I., 1935.*)

,J)e St. Pietersberg en zijn duistere gangen”, Buiten, 6 April 1935;

,J)e bezetting der onderaardsche gangen”, Limburger Koerier, 28 Nov. 1935; „De geheimen van den St. Pietersberg?’, Limburger Koerier, 6 en 13 Maart 1937; „Een en ander over Tunnelbouw”, Polytechnisch Weekblad, 10-21 Maart 1937, blz. 107;

„Foto’s van oude opschriften en van merkwaardigheden in het gangenstelsel Slavante”, dl. II, samengesteld in opdracht van de E.N.C.I., I937**)

„De Sint Pietersberg bij Maastricht”, De H.B.S. Agenda, cursus 1937-1938, 1937, blz. 187;

„Een onder gr ondsche herinnering aan den eersten spoorweg te Maastricht”, Spooren Tramwegen, 1 Febr. 1938, blz. 59;

(in bewerking: „Rapport betreffende een onderzoek te Parijs over de militaire geschiedenis van Maastricht”).

WILLY VERSTER. „Dg Zuid-Limburgsche grottenwereld”, Valkenburg, Jos. Crolla;

„De Mosasaurus in den St. Pietersberg”, Buiten, 7 Jan. 1933;

,J)e St. Pietersberg bij Maastricht”, Onze Aarde, 2 Febr. 1934;

„De onderaardsche gangen van den St. Pietersberg als smokkel- en toevluchtsoord”, Buiten, 8 Sept. 1934;

,flet fort St. Pieter”, Ons Zuiden, 30 Nov. 1934;

,J)e Mosasaurus van den St. Pietersberg”, Natuur en Techniek, 5 Mei 1936;

,Jn de gangen van den St. Pietersberg?’, Toeristenkampioen, 20 Juni 1936;

„De onderaardsche wereld van den St. Pietersberg’, Natura, 15 Juli 1936.

„Op zoek naar smokkelwegen”, De Maasbode, 22 Aug. 1937.

*) Aanwezig in het Rijksarchief te Maastricht en in de bibliotheek van het Natuurhis¬

torisch Genootschap te Maastricht.

Sluiten