Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De roep der stad. Een leekenspel. 1933.

Der vrouwen weg. Spreekkoor in drie deelen. 1933.

De stem die roept. Zes kleine spelen en koren. 1936.

BIOGRAFIE

Jean Jacques Rousseau*. 1912. Tweede druk. 1918.

De held en de schare, een verbeelding van Garibaldi en de Italiaansche

vrijheidsbeweging*. 1920.

Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk. Met een portret in houtsnede door J. Franken Pzn. 1930.

Gustaaf Landauer. Zijn levensgang en levenswerk*. 1931.

Guido Gezelle*. 1931.

Herman Gorter*. 1933.

Rosa Luxemburg. Haar leven en werken. Met een portret, een facsimilé en vijf brieven. 1935.

GESCHIEDENIS, SOCIOLOGIE EN PHILOSOPHIE

Kapitaal en arbeid in Nederland. 1902. Vierde verbeterde druk uitgebreid met een tweede deel. 1932.

De revolutionnaire massa-aktie. Een studie. 1918. De maatschappehjke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw. 1914. Uit Sowjet-Rusland. Beelden en beschouwingen. 1921.

Tweede druk. 1922.

Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. 1924. Over leven en schoonheid*. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen. 1925.

Communisme en moraal*. 1925.

De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme*. 1931. De krisis der westersche kuituur*. 1933.

Poëzie en maatschappehjke vernieuwing*. 1935.

De met * gemerkte werken zijn niet bij W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. verschenen.

Sluiten