Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENINGEN.

J. ^et name wordt in deze uiteenzetting elke toespeling op het verschijnsel der „flexie" vermeden. De lezer zal, na voleindigde lezing, gemakkelijk inzien, dat de flexie-verschijnselen ten dele berusten op de mogelijkheden die de phonologische opbouw aan lexicale systematisering biedt, en ten dele berusten op een benutten dierzelfde phonologische mogelijkheden om syntagmatische noodzakelijkheden tot uitdrukking te brengen, waarvan wij de woordgroep-verschijnselen als voorbeeld mn»i

) Immers, om „begrijpelijk” te zijn, eist 'n „groep” niet, dat zij bestaat rnt ieder afzonderlijk individueel bepaalde woorden, doch zij eist, gegeven een of meer individueel bepaalde woorden, een bepaalde volgorde b.v waarin ook de andere woorden van de groep worden opgenomen. De phono-' logische noodzakelijkheid daarentegen eist, voor verstaanbaarheid, een geheel van volslagen individueel bepaalde phonemen. Hiermee bedoel ik natuurlijk met, dat voor 't „verstaan” van ’n woord, de context en de situatie met zouden kunnen „suppleren”, ik bedoel alleen maar, dat ’n phoneem geen „substitutie” door 'n ander phoneem toelaat; 'n woord in } de groep doet dat wel.

3) We beperken ons, vanwege de toegemeten tijd, tot de enkelvoudige Zm. De samengestdde zin biedt, zoals te verwachten viel, geen principiële moeilijkheden. Een verdere uiteenzetting zou ons echter verplichten, hier ook de begrippen „praedicering” en „attributie” volledig te ontwikkelen.

) Hel mag geen verwondering baren, dat hier geen melding wordt gemaakt van het accent, want het accent blijkt juist correlatief met de aard van de zin als „vraag ’, en met met de „volgorde”, Het accent is hier 'n verschijnsel, dat de plaats van de zin in de situatie tot uitdrukking brengt, en dat hier met het grammatische systeem betreft.

®) Er zijn natuurlijk, gegeven de bepaalde plaats in het bepaalde geval wel psychologische en stilistische redend te geven van de vol/orde maar wij vragen nu met daarnaar; wij vragen naar de red_enen, die in het taal-systeem zelf gelegen zouden kuhnëniTZtjn:—

Dë invloed der phasen blijkt verder - zoals overigens van zelf spreekt onderworpen aan een regelmaat. Van de combinatie: Het zal wel kunnen spelen, die 120 mogelijkheden biedt, zijn uiteraard 20 gevallen onderworpen aan de kruising; strict genomen is er in ons voorbeeld slechts “LÏÏÏh ^ ^ T,‘er an°maaI gebruikelijke gevallen, omdat twee

01 hii (h") spd“ *d' ”« - «

Het is misschien nuttig, hier even er op te wijzen, dat de „gebruikelijkheid natuurlijk mede in functie staat van psychische factoren. Een zinnetje

ï’ hl’ telkeaS Weer liter”’ Iaat maaT Hefst 720 combinatie¬

mogelijkheden., Het is duidelijk, dat de „overzichtelijkheid” eist, dat het begrijpen van n dergelijke combinatie zal geschieden volgens „schema’s”

Sluiten