Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VII

Blz.

§ 2. HERVATTING VAN HET BESTUURSVRAAGSTUK 65

§ 3. VOORSTEL VAN INDISCHE ZIJDE OMTRENT INSTELLING

VAN REGENTSCHAPSRADEN 67

ZEVENDE HOOFDSTUK

OVERLEG MET DEN INMIDDELS IN INDIË INGESTELDEN VOLKSRAAD NOPENS DE NADERE BESTUURSVOORSTELLEN

§ 1. VERVANGING VAN HET WETSONTWERP-PLEYTE DOOR

NADERE BESTUURSVOORSTELLEN 72

§ 2. ALGEMEENE STREKKING DER BESTUURSVOORSTELLEN . 72

Overdracht van bestuurstaak 72

Gewestelijk bestuur 73

Plaatselijk bestuur 75

Decentralisatie in het gewest 77

Taak van het Europeesch Bestuur 78

Inrichting van het bestuur der rechtsgemeenschappen . . 80

A. Gewesten 80

B. Stadsgemeenten 84

C. Andere gemeenschappen 85

Inlandsche bestuursambtenaren 87

Bestuursbureau's 88

Provinciale en plaatselijke geldmiddelen 89

Maatregelen, samenhangend met de invoering, en geldelijke

gevolgen 90

Invoering der hervorming 91

Wetsontwerp 92

§ 3. BESCHOUWING DER VOORSTELLEN IN DEN VOLKSRAAD . 93

ACHTSTE HOOFDSTUK

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP IN EN MET DE TWEEDE KAMER

§ 1. SCHRIFTELIJKE BEHANDELING 96

Indiening der voorstellen 96

Federalistisch of unitarisch bestuursstelsel 97

Regeling der uitvoering bij algemeene verordeningen ... 99

Overdracht van bevoegdheden 100

Gewesten en regentschappen 103

Belastingheffing en andere aangelegenheden 104

Sluiten