Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK

TIJDPERK 1902-1907

§ 1. INLEIDING

De ontwikkeling, in de laatste decennia der vorige eeuw, van de bestuurstaak in den Indischen Archipel, vooral op Java en Madoera, bracht ten aanzien der inrichting van het bestuurswezen andere en hoogere eischen op den voorgrond. Steeds krachtiger waren het de nieuwere Westersche bestuursbegrippen, welke ook op koloniaal gebied zich een weg baanden naar het Oosten en andere perspectieven begonnen af te teekenen, die het gezag voor te voren onbekende vraagstukken zouden stellen.

Tegenover het bewustzijn van dat feit trad meer en meer de overtuiging naar voren, dat het Staatsorgaan, dat vóór alle andere geroepen zou zijn om het welslagen van die evolutie in Indië te verzekeren: het korps Europeesche ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, met alle waardeering wat aanging plichtsgevoel en toewijding aan de belangen van land en volk, zonder ingrijpende voorzieningen bezwaarlijk voor zijne toekomstige taak voldoende toegerust mocht heeten.

In de eerste plaats echter was het de inrichting van het bestuurswezen zelf, die eene algemeene hervorming zou hebben te ondergaan. Gecentraliseerd tot het uiterste als in den bestaanden vorm de organisatie was, liet zij voor ontwikkeling in de lagere geledingen, voor expansie der arbeidssfeer van het inheemsch bestuurselement, voor deelneming der ingezetenen aan de gewestelijke en plaatselijke bestuursvoering geringe mogelijkheid over. Alleen daardoor reeds leed het geen twijfel, dat in het beeld der toekomst de bestaande inrichting meer en meer misplaatst zou zijn.

Te meer nog onder die vooruitzichten ging het niet aan de oogen

Indische Bestuurshervorming 1

Sluiten