Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERVATTING DER GEDACHTENWISSELING

Een nieuw geheel zou daartoe opgetrokken moeten worden, hoevele nuttige bouwstoffen ook het bestaande zou kunnen leveren en hoezeer ook bij den opbouw geleidelijkheid en groote omzichtigheid betracht zouden moeten worden.

Ik ontveinsde mij niet, dat bij de bepaling van die nieuwe constructie bezwaarlijk omtrent elk onderdeel bij alle medewerkers overeenstemming te verwachten zou zijn. Wanneer evenwel — geleid door de overtuiging, dat in deze gehandeld moest worden naar een in zijne hoofdtrekken duidelijk afgebakend plan, zonder aanstonds reeds voor elke bijzonderheid vooruit te loopen op de uitvoering — in het Moederland zoowel als in Indië de ernstige wil tot samenwerking in den waren zin bestond, hield ik mij overtuigd, dat de heropende gedachtenwisseling, zoo niet aanstonds tot een in elk opzicht proefhoudende hervorming, althans tot een in hoofdzaak deugdelijk geheel zou leiden.

Wel geen van de adviseurs zou het daarbij kunnen ontgaan, hier en daar afstand te moeten doen van persoonlijke opvattingen en bezwaren, aan welke hij in het vraagstuk gewicht meende te moeten hechten. Voor zooveel het niet werkelijk principieele zijden van het vraagstuk betrof, mocht echter — naar werd opgemerkt — verwacht worden, dat men tegenover het dringend belang der zaak over meeningsverschillen van meer ondergeschikten aard zou weten heen te stappen, evenals dit voor mij het geval was geweest waar de meer algemeene studie van het onderwerp in verband met gerezen bezwaren mij andere aannemelijke inzichten scheen te openen.

Hoofdstuk I der gedrukte Nota behelsde een reeks van algemeene beschouwingen, tot onderwerp hebbend de grieven bij het Europeesch Bestuur tegen den bestaanden toestand; het voor de tegenwoordige eischen onvoldoend gehalte van dat Bestuur; het stelsel van opleiding der Inlandsche bestuursambtenaren; de onvoldoende bezoldiging van die ambtenaren; de gebrekkige wijze van toepassing van artikel 67 van het toen vigeerend Regeeringsreglement, grondslag van het zoogenaamd „dubbelbestuur". Voorts de overmatige talsterkte van het Europeesch Bestuur en de toelating van Inlanders tot dat Bestuurskorps; de gedragslijn der Regeering tegenover de meer en meer wassende intellectueele stroomingen in de inheemsche maatschappij; de stroeve werking

Sluiten