Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERVATTING DER GEDACHTENWISSELING

pen regeling, die bespreking vond, waarna het hoofdstuk besloten werd met een algemeen résumé, gestaafd door tabellarische overzichten van de geldelijke uitkomsten der voorgestelde maatregelen.

Hoofdstuk \ I eindelijk bevatte de noodige slotbeschouwingen, o.a. betreffende splitsing van de aanbevolen maatregelen in een tweetal rubrieken: de voorzieningen, welke onafhankelijk van wijziging der bestaande bestuursinrichting tot verbetering der inkomsten van het Inlandsch Bestuur op Java en Madoera werden vereischt, en de maatregelen en uitgaven, welke rechtstreeks een onderdeel uitmaakten van het eigenlijke reorganisatieplan.

Als een aangelegenheid, die bij de beschouwing der nadere uitwerking van het vraagstuk evenzeer rijp overleg zou vorderen, werd aan het einde nog genoemd de wijze van toepassing, in het nieuwe bestuursverband ,van de decentralisatiebeginselen in de artikelen 68a, b en c van het toenmalig Regeeringsreglement, bij welke bespreking mede voor oogen stond uitbreiding der decentralisatie tot lagere organen.

Of het tevens aanbeveling zou verdienen om, naarmate de nieuwe gewestelijke bestuurseenheden, de gouvernementen, een gezetten vorm verkregen, aan den Gouverneur ter zijde te stellen een Provincialen Raad, zou eveneens tot een onderwerp van rijpe gedachtenwisseling zijn te maken.

Waar het zoowel daarbij als ten aanzien van de bestuurshervorming in het algemeen de fundamenteele inrichting betrof van het bestuurswezen in Nederlandsch-Indië, zou, naar ik verwachtte, ook de Volksvertegenwoordiging in Nederland haar gevoelen hebben uit te spreken over de totstandbrenging van een reorganisatie op de aanbevolen grondslagen.

Ten einde haar daartoe in staat te stellenen tegelijkertijd wettelijke beschikking te erlangen over de noodige middelen ter bekostiging van den arbeid voor eene nadere uitwerking van het hervormingsplan, werd mitsdien door mij voorgesteld om, wanneer de voorgedragen denkbeelden hetzij in ongewijzigden, hetzij in gewijzigden vorm bij de Indische Regeering instemming mochten vinden, aan den Minister van Koloniën in overweging te geven, bij het ontwerpen der eerstvolgende algemeene begrooting dan wel bij afzonderlijk begrootingsontwerp een voor aanvulling vatbaar bedrag tot dat doel uit te trekken, waardoor in het votum

Sluiten