Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

onmisbaar element voor een welslagen der overdracht van bevoegdheden, een financieele decentralisatie.

De Meester. Bij het vrijzinnig Kamerlid Mr. de Meester was het bovenal de bureaucratie, die in Indië geknot moest worden, wat niet het geval zou kunnen zijn, zoolang niet een ingrijpende decentralisatie van boven af zou zijn tot stand gebracht. Het was om die reden, dat hij met veel belangstelling had kennis genomen van de mededeelingen omtrent de voorgenomen reorganisatie van het Binnenlandsch Bestuur. Aangekondigd was een administratieve indeeling in gouvernementen met gouverneurs aan het hoofd met uitgebreider bevoegdheid ook in financieel opzicht, zooals tusschen haakjes daarbij stond. Spreker hoopte, met den Heer Colijn, dat dit niet beteekenen zou, dat het laatste maar zoo half en half er zou bijkomen. De in uitzicht gestelde vermindering van het aantal Europeesche ambtenaren, met toekenning van een grooter aandeel in het bestuur aan het Inlandsch element, had ook hij met genoegen vernomen.

Bogaardt. De katholieke afgevaardigde de Heer Bogaardt2), zich begevend in de vraag, of er reden bestond, dat de Wetgevende Macht geheel of gedeeltelijk naar de Koloniën werd overgebracht, beantwoordde ook zijnerzijds die vraag bevestigend, mits medezeggenschap werd verleend aan de Inheemsche bevolking en van niet-ambtelijke zijden behoorlijk controle werd uitgeoefend op de ambtelijke bestuursactie. Aan deze beschouwing knoopte spreker de verklaring vast, dat hij in beginsel derhalve niet tegen de voorgestelde hervorming was van het Indisch bestuur, maar er op wilde wijzen, dat het vooral aankwam op de regeling daarvan, die als het ware de groote lijnen moest aangeven, waarlangs de bestuurshervorming zich moest bewegen naarmate de evolutie op sociaal, politiek en economisch gebied in Indië plaats greep. Hoe uiterst voorzichtig men moest zijn met de uitvoering van hervormingen, leerde, volgens spreker, de sinds 1903 in Indië doorgevoerde decentralisatie van bestuur, de instelling van gewestelijke en plaatselijke zelfbesturen. Men had, zeide hij, moeten aanvangen met de Indische bestuurshervorming tot stand te brengen

1) Handelingen a. v., blz. 237-238.

2) Handelingen a. v., blz. 243.

Sluiten