Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

in financieel opzicht — spreker zou er voor zorgen, dat die uitdrukking ditmaal niet tusschen haakjes werd geplaatst een

grootere zelfstandigheid zou worden gegeven dan die der toenmalige residenten en voorts, dat het de bedoeling was, het aantal Europeesche ambtenaren in te krimpen en dat van de Inlandsche ambtenaren te vermeerderen. Reorganisatie dus, gepaard met decentralisatie.

B. Eerste Kamer In de Eerste Kamer besprak op 29 December 1910 de afge-

Van Leeuwen vaardigde uit Noordholland Mr. Dr. van Leeuwen de reorganisatieplannen i).

Het Indisch bestuur, dat, naar spreker zich uitdrukte, langzamerhand geworden was een pyramide op zijn top, begon zich te vervormen en zich beter toe te rusten voor meer omvangrijke taak. Men moest intijds de middelen beramen, om dat bestuur in staat te stellen zijn roeping te vervullen. De bestuursdecentralisatie zou er toe leiden, dat ook belangen, tot dusver min of meer verwaarloosd, behartigd zouden worden. De verdeeling van Java in drie gouvernementen zou dit bevorderen. Decentralisatie van boven af achtte ook spreker van groot nut, meer nog dan decentralisatie van onder op. Voor de gouvernementsbesturen lag al dadelijk een ruim arbeidsveld open.

MiKSoiomëun De Minister De Waal Malefijt deed opnieuw blijken van zijne O omen. groote belangstelling voor de zaak. „Inderdaad" — verklaarde die Bewindsman 2) — „wanneer men mij vraagt, waar ik in de toekomst meer van verwacht, de voorgenomen reorganisatie van het binnenlandsch bestuur dan wel den aanleg op groote schaal van een net van spoorwegen, dan geloof ik, dat aan het eerste het meeste gewicht moet worden gehecht. Beide zaken zijn noodig, maar wanneer het gelukken mag om op Java en op de Buitenbezittingen te krijgen groote gouvernementen met groote financieele zelfstandigheid en een groote mate van zelfbestuur, waarvan aan het hoofd mannen met ruimen blik en organiseerend talent, dan geloof ik, dat er veel beter gezorgd kan worden voor datgene, wat die gebiedsdeelen noodig hebben, dan dit geschieden kan vanuit Nederland of vanuit Buitenzorg. Er zal beter gezorgd

') Handelingen Eerste Kamer 1910/1911, blz. 146. 2) Handelingen Eerste Kamer 1910/1911, blz. 164.

Sluiten